MENY
Meny
Aktien 2019-02-15 17:29 RATOS B 19,87 SEK

Speed Group

  • Anders Appelqvist

    tf VD

Speed Group är en svensk leverantör av logistik- och bemanningstjänster, med komplement inom rekrytering och utbildning. Inom bemanning erbjuds uthyrning av både tjänstemän och lager- och produktionspersonal samt extern rekrytering av dessa personalgrupper. Logistiktjänsten innefattar fullskaligt övertagande av lagerhantering.

Marknad

Efterfrågan på effektiva logistiktjänster ökar kontinuerligt i takt med den växande e-handeln, ökad outsourcing, centralisering av lager på strategiska platser samt ökad komplexitet i logistiksystemen. Kunderna har också ett ökat behov av flexibla lösningar med specialiserad och kompetent personal. Till Speed Groups konkurrenter hör till exempel Logent och Aditro Logistics. Marknaden för outsourcing av logistik har vuxit de senaste åren och förväntas fortsätta visa en årlig tillväxt om cirka 5-7%.

Hållbarhet

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Speed Group. Bolaget arbetar systematiskt med att minimera risker för arbetsskador och att förebygga arbetsrelaterad ohälsa.

Motiverade, engagerade och kompetenta medarbetare är en förutsättning för Speed Groups framgång. Därför vill bolaget bygga en hållbar och jämställd organisation, där Speed Group upplevs som en attraktiv arbetsgivare.

Speed Groups påverkan på miljö och klimat uppstår främst från energianvändning samt från avfall som inte kan återvinnas. Bolaget strävar därför efter att energieffektivisera och miljöanpassa sina fastigheter och sin verksamhet.

Organisk tillväxt och effektiv produktion

Speed Groups kundfokuserade företagskultur och starka marknadsposition i Göteborgsregionen innebär en fortsatt utvecklingspotential att växa organiskt med befintliga kunder samt att öka marknadsandelen i sydvästra Sverige. Marknaden för effektiva logistiklösningar och behovet för flexibla lösningar är i fortsatt stark expansion. Speed Groups erbjudande inkluderar från 2017 även automatiserade lagerlösningar, vilket bolaget är ensamma om bland 3PL* i Sverige. Fokus framöver är att stärka och investera i interna processer och ökad effektivisering.

* Tredjepartslogistiker