HL Display

  • Nina Jönsson

    VD

HL Display är en internationell leverantör av butikslösningar för förbättrad kundupplevelse, lönsamhet och hållbarhet. De tre viktigaste kundsegmenten är dagligvaruhandel, varumärkesleverantörer och fackhandel. HL Display hjälper sina kunder att skapa en attraktiv butiksmiljö, som ökar försäljningen och hjälper kunderna att reducera lönekostnader genom att höja effektiviteten i butik. Bolagets produktutbud omfattar bland annat hyllkantslister, hyllsystem, tryckt butikskommunikation, varuexponeringsställ, affischramar, lösviktsbehållare, belysningssystem och digitala skyltar.

Marknad

Den globala och regionala utvecklingen i detaljhandeln är central för efterfrågan på HL Displays produkter. Nyetablering och omprofilering av butiker, lansering av nya butikskoncept samt förbättrad effektivitet och produktivitet i butik är viktiga tillväxtdrivare, liksom kampanjer och profileringsambitioner hos varumärkesleverantörer. Bolaget verkar i en fragmenterad bransch med många lokala konkurrenter. HL Display är en av de största internationella aktörerna i sin nisch.

Hållbarhet

Den största miljöpåverkan i HL Displays produktion avser plastavfall, användning av plastråvara samt energiförbrukning. Bolagets hållbarhetsarbete är därför inriktat på att öka andelen återvunnet material som används, att utveckla nya material samt att minska vattenförbrukningen i bolagets verksamhet. Övriga mål innefattar säkra arbetsplatser med god arbetsmiljö. HL Display definierar även miljökrav för sina leverantörer i bolagets inköpspolicy.

Fokus på lönsam tillväxt

Senaste året har HL Display sett över produktionsstrukturen, flyttat logistikhubbar närmre marknaderna samt genomfört kostnadsbesparingsprogram, vilket sammantaget ökat konkurrenskraften för HL Displays produktsortiment. Bolaget har under de senaste åren även jobbat aktivt med att skapa sin egen marknad genom konceptförsäljning, mer strukturerad bearbetning av globala kunder och accelererad produktinnovation, vilket ledde till tillväxt under året. Fokus har även varit lönsamhetsstärkande initiativ vilket påverkat resultatet positivt.