HENT

  • Jan Jahren

    VD

HENT är en ledande byggentreprenör som främst fokuserar på nybyggnation av offentliga och kommersiella fastigheter. HENT fokuserar på projektutveckling, projektering, projektledning och inköp. Projekten genomförs med egen projektadministration och i samarbete med ett kunnigt nätverk av kvalitetssäkrade underentreprenörer. HENT är verksamt med projekt över hela Norge och inom utvalda segment i Sverige samt Danmark.

Marknad

Den totala byggmarknaden i Norge uppgår till cirka 310 miljarder NOK, varav offentlig och kommersiell nybyggnation står för cirka 50–60 miljarder NOK. Marknaden för nybyggnation är cyklisk men har historiskt visat god strukturell tillväxt. Den norska byggmarknaden är fragmenterad där HENT hör till de ledande aktörerna.

Året

Under året har HENT genomfört projektnedskrivningar i en handfull projekt. HENT:s verksamhet har vuxit väsentligt under Ratos ägande och fokus för året har varit att stärka organisationen i form av förbättrad riskhantering och anbudsprocess. Under året har detta också inneburit att anbudsvolymen dragits ned för att anpassa verksamheten till den kapacitet som finns.

Hållbarhet

HENT:s främsta tillgång – och dess viktigaste hållbarhetsfråga – är personalen. Fokus är därmed på frågor som hälsa och säkerhet, arbetsmiljö samt hur nöjda medarbetarna är och utvecklingsmöjligheter för de anställda. Att bidra till en etisk verksamhet i sin bransch är också en viktig prioritering och ett mål för HENT. Där ingår förhandskvalificering av leverantörer, rutiner för kvalitetshantering samt inspektioner på plats. HENT har som mål att begränsa klimatpåverkan och samtidigt utnyttja de affärsmöjligheter som en produktion av hållbara byggnader innebär.