Aibel

  • Mads Andersen

    VD

Aibel är ett ledande serviceföretag inom olje- och gasindustrin samt för offshore-vindkraft. Bolaget levererar optimala och innovativa lösningar inom teknik, konstruktion, modifikationer och underhåll under hela livscykeln. Aibels kompetenta medarbetare finns nära kunderna på bolagets åtta kontor i Norge och Sydostasien. Dessutom driver Aibel två varv, ett i Haugesund (Norge) och ett i Laem Chabang (Thailand), med komplett prefabriceringsoch konstruktionskapacitet. Aibel har en stark marknadsposition baserat på sin integrerade affärsmodell som täcker hela värdekedjan, inklusive projektdesign, ingenjörstjänster, konstruktion och installation.

Marknad

Marknaden för underhålls- och ombyggnadstjänster för olje- och gasutvinning har förbättrats under året, och marknaden för kommande utbyggnad av offshore-vindkraft, både vindkraftparker och eldistribution offshore, är god. Marknaden för elektrifiering från land av olje- och gas offshore-fält ökar, då det ger miljöfördelar.

Hållbarhet

Aibel har fokus på bolagets sociala och miljömässiga ansvar, och hållbarhet generellt, bland annat genom att vara en attraktiv, säker och inspirerande arbetsplats för sina anställda, visa respekt för miljön och omgivningen, arbeta mot korruption i alla former samt skapa värde för ägare och kunder. Aibels hållbarhetspolicy, uppförandekod och miljöpolicyer utgör bolagets främsta styrdokument och har sin grund i FN Global Compacts principer för hållbart företagande.

Effektiv och konkurrenskraftig

Aibel har löpande arbetat med att stärka sin konkurrenskraft genom produktivitetshöjningar, digitalisering och löpande processöversyner, detta för att säkerställa hög kvalitet i leveranser av befintlig projektportfölj och konkurrenskraft för att vinna nya kontrakt inom både olja, gas och vindkraft, vilket även skett under det gångna året. Aibel har en marknadsledande position, långsiktiga kundrelationer och kärnkompetenser, liksom en stark affärsmodell på en marknad med framtida tillväxtmöjligheter.