Aibel

  • Mads Andersen

    VD

Aibel är en ledande leverantör av offshore-baserade lösningar och underhåll till den europeiska energisektorn. Bolaget verkar på marknaden för nybyggnation (Field Development) inom både offshorevindkraft och olje- och gasindustrin, samt inom underhåll (Modification & Yard Services). Därigenom levererar Aibel optimala och innovativa lösningar inom teknik, konstruktion, modifikationer och underhåll under hela livscykeln. Bolagets kompetenta medarbetare arbetar nära kunderna på bolagets åtta kontor i Norge och Sydostasien. Dessutom driver Aibel två varv, ett i Haugesund (Norge) och ett i Laem Chabang (Thailand), med komplett prefabriceringsoch konstruktionskapacitet. Aibel har en stark marknadsposition  baserat på sin affärsmodell som täcker hela värdekedjan, inklusive projektdesign, ingenjörstjänster, konstruktion och installation.

Marknad

Marknaden för underhålls- och ombyggnadstjänster för olje- och gasutvinning har fortsatt att vara god och marknaden för utbyggnaden av offshore-vindkraft, både vindkraftparker och eldistribution offshore, har haft stark tillväxt under året. Marknaden för elektrifiering från land av olje- och gas offshore-fält ökar, då det ger miljöfördelar. Aibel har en marknadsledande position, långsiktiga kundrelationer och kärnkompetenser, liksom en stark affärsmodell på en marknad med framtida tillväxtmöjligheter.

Året

Aibel har löpande arbetat med att stärka sin konkurrenskraft genom produktivitetshöjningar, digitalisering och löpande processöversyner. Detta för att säkerställa hög kvalitet i leveranser av befintlig projektportfölj och konkurrenskraft för att vinna nya kontrakt inom olja, gas och vindkraft. Under året vann Aibel två större kontrakt inom offshore-vindkraft.

Hållbarhet

Aibel har fokus på bolagets sociala och miljömässiga ansvar och hållbarhet generellt. Detta genom att vara en attraktiv, säker och inspirerande arbetsplats för sina anställda, visa respekt för miljön och omgivningen, arbeta mot korruption i alla former samt skapa värde för ägare och kunder. Aibels hållbarhetspolicy, uppförandekod och miljöpolicyer utgör bolagets främsta styrdokument och har sin grund i FN Global Compacts principer för hållbart företagande.