Stofa

År 2010 förvärvade Ratos Stofa av TeliaSonera. Bolaget såldes efter knappt tre år, en relativt kort ägarperiod för Ratos, till danska SE (Syd Energi). Genom att Ratos aktivt satte styrelsens och ledningens fokus på en tydlig värdeskapande strategi och genom ledningens framgångsrika implementering av denna, uppnådde Ratos en IRR om 54% (60% i danska kronor) på investeringen.

Stofa är en dansk operatör inom bredband, kabel-TV och telefoni som 2012 försåg cirka 375 000 hushåll med kabel-TV och bredband. 2010 var Stofa Danmarks näst största leverantör av kabel-TV och fjärde störst inom bredband.

Stofa kunde vid första anblicken 2010 se mindre attraktivt ut som investering med en vikande resultattrend och fallande rörelsemarginal. Bolaget var välinvesterat vad gällde både teknik och nät för att kunna uppnå hög kvalitet och kapacitet. Utifrån Ratos kunskaper om branschen och due diligence av bolaget identifierades potential till värdeskapande genom att definiera en ny och tydlig strategi som i huvudsak gick ut på att förenkla verksamheten, förenkla erbjudandet och fokusera på slutkunderna – en ompositionering som skulle leda till en god exitpotential genom bolagets strategiska värde och stabila intjäning.

Viktigaste målet med nya strategin var främst att öka lönsamheten genom ett flertal initiativ; skapa tillväxt inom den befintliga kundbasen (inte minst bredbandskunder), bättre utnyttja sin förhandlingsposition gentemot leverantörer och stora kunder, starkare ekonomisk styrning för att uppnå kostnadseffektivitet samt en effektivisering av organisationen, främst kundtjänst. Även Stofas starka företagskultur som karaktäriserades av hög lojalitet bland de anställda och en stark kundorientering utgjorde en outnyttjad potential.

Fortsatta investeringar genomfördes för att förbereda bolaget för framtidens TV- och bredbandsmarknad inom både teknik och nät med målet att Stofa skulle ha marknadens bästa TV-upplevelse på både digitalbox, webb och surfplatta. Kvaliteten på nätet bevisades bland annat av att Stofa blev rankat av Netflix som Danmarks bästa bredbandsoperatör.

För att genomföra strategin rekryterades en ny styrelse och en ny VD, Klaus Hoeg-Hagensen. Klaus hade bakgrund från tidningsvärlden, en bransch som genomgått stora förändringsprocesser med flera paralleller till Stofas verksamhet, bland annat vad avser försäljningsmodell med abonnemangsförsäljning.

Under Ratos ägande ökade antalet befintliga bredbandskunder från 145 000 till 180 000 och lönsamheten förbättrades markant (rörelsemarginalen ökade från 9,5% till 11,5%) genom ökad försäljning, effektivisering och sänkta kostnader. Tillväxt och lönsamhet förbättrades även av att Stofa 2011 förvärvade delar av danska kabel-TV-verksamheten i Canal Digital, med stora synergier. 2009–2012 uppnådde bolaget en årlig försäljningstillväxt om 9%, varav organisk tillväxt om 7%. Kassaflödet förbättrades väsentligt, framför allt rörelsekapitalanvändningen genom bland annat bättre hantering av kundfordringar. Tack vare den goda utvecklingen i bolaget kunde en omfinansiering genomföras i slutet av 2011 och Ratos fick en utdelning om 425 MDKK, motsvarande 80% av den initiala investeringen.

I oktober 2012 tecknade Ratos avtal om att sälja Stofa till SE. Stofa var då ett mer väldrivet och mer välinvesterat bolag där de många satsningar och förändringar som genomförts 2010–2012 väntades ge fortsatt god resultatutveckling under kommande år. Detta var något som försäljningspriset tog hänsyn till. Försäljningen gjordes till en EV/EBITA-multipel om drygt 12, jämfört med cirka 11 vid förvärvet 2010. Bolaget fortsatte att utvecklas mycket väl under 2013.