MENY
Meny
Aktien 2020-05-29 17:29 RATOS B 24,82 SEK

Familjen Söderberg

Erik Söderberg lämnade Ratos styrelse vid bolagsstämman 1998 och Sven Söderberg avgick två år senare. Sedan dess representeras familjen Söderberg i styrelsen av Eriks son Jan och Svens son Per-Olof. Båda två är civilekonomer från Handelshögskolan i Stockholm. De har även varit familjetraditionen trogen genom ledande uppdrag inom grosshandeln.

Växlingen från fjärde till femte generationen Söderbergare kring millennieskiftet innebar en ny roll för familjen i Ratos. Nu fanns inte längre någon Söderbergare som styrelseordförande eller vd, däremot två aktiva och engagerade kusiner i styrelsen. Eftersom både Jan och Per-Olof har byggt upp egna företagsgrupper kan de fungera som viktigt stöd för ledningen. De hade sins emellan diskuterat private equitymodellen redan innan Arne Karlsson rekryterades till vd i Ratos och gav därför den nya strategin sitt fulla stöd.

Samarbetet mellan Jan och Per-Olof Söderberg har fungerat väl. Jan har förklarat bakgrunden så här: Det är ju ingen hemlighet att min far Erik och den äldre brodern Johan fick en djupnande konflikt med den yngre brodern Sven som valdes att leda Ratos. När Johan behövde sälja aktier för att lösa problem i andra verksamheter sålde han till vår familj vilket skapade en tagg i relationerna med Sven som jag fick känna på senare. Men Per-Olof och jag kom överens om att lägga de gamla misshälligheterna bakom oss. Så här kunde det inte fortsätta.

I ett senare skede valde Barbro Montgomery att sälja en stor del av sina aktier till Sven, vilket återskapade balansen mellan Eriks och Svens släktgrenar. Per-Olof Söderberg påpekar att splittringen i den fjärde generationen gjorde att man tappade fokus på de stora problem som Ratos fick under 1990-talet. Nu styrs Ratos helt professionellt och är inget maktbolag för några familjeintressen. Det allt överordnade målet är att skapa högsta möjliga avkastning åt aktieägarna.

I familjen Söderberg finns förutom familjestiftelserna, ett stort personligt ägande i Ratos. Förutom Jan och Per-Olof är flera av deras syskon och kusiner relativt stora aktieägare. De brukar diskutera ägarfrågor i den så kallade kusingruppen. Torstens efterlevande finns med i den aktiva ägarkretsen genom Torsten Söderbergs Stiftelse. Edvards äldsta dotter Maria Söderberg har representerat Stiftelsen i Ratos valberedning sedan 2005.

Jan och Per-Olofs roll i Ratos styrelse kan beskrivas som att de utgör företagets DNA. De står för och representerar de långsiktiga grundvärderingarna i Ratos. Några viktiga värdeord är professionalism, samhällsansvar och transparens – allt Ratos gör ska tåla offentlighetens ljus. Företagskulturen har stor betydelse – den ska prägla både Ratos och de bolag Ratos äger. Och för femte generationen gäller att de ska överlämna ett företag till den sjätte generationen som är bättre än det som de själva fick överta.

Framtiden för Ratos ligger i att utveckla rollen som företagsbyggare. Att fokusera på utveckling och driva tillväxt och lönsamhet. Per-Olofs grundinställning till allt företagande är att bara människor kan skapa värde. Det gäller därför att bygga nätverk och att hitta de rätta personerna till olika befattningar. Framförallt gäller det att rekrytera personer med starkt intresse för affärer och gärna med erfarenhet av företagsutveckling.

Jan framhåller att mycket har ändrats i näringslivet sedan millennieskiftet. Tillgången på kapital har ökat medan utbudet av intressanta investeringsobjekt inte har växt lika snabbt, varför det ställs allt större krav för att kunna hitta bra affärsmöjligheter. Samtidigt har olika värderingsfrågor blivit allt viktigare i näringslivet. Därför måste Ratos hela tiden utvecklas och förändras: ”Det handlar om en evolution, inte en revolution.”