Renodling mot företagsutveckling

När Ratos börsnoteras 1954 är det som ett blandat investmentbolag. Ratos är aktiv ägare i ett antal rörelsedrivande dotterbolag. De viktigaste är, förutom Söderberg & Haak som utgör stommen, Gryts Bruk, Lasco och Smedjebackens Valsverk. Ratos har också en börsportfölj med tunga poster i Asea, Bulten, Gränges, Holmen och Sveriges Litografiska Tryckerier (SLT; sedermera Esselte).

Under Ragnar Söderbergs sista månader i livet 1974 gick en chockvåg genom världsekonomin som fick omfattande konsekvenser för många stater, branscher och företag. Den utlösande faktorn var de kraftigt höjda oljepriserna 1973–74. Hans söner Johan, Erik och Sven tar över i en tid när den industrialiserade världen går in i en djup och långvarig lågkonjunktur. Samtidigt utsätts Sveriges basindustrier för en allt hårdare internationell konkurrens.

Ratos är starkt exponerat mot den hårt drabbade stålsektorn. Det hade knappast varit förvånande om Ratos och familjen Söderberg under 1970-talskrisen hade förlorat sin framträdande position i svenskt näringsliv. Men Ratos visade under 1970- och 1980-talen prov på skickligt affärsmannaskap genom att komma ur alla sina engagemang inom stålsektorn, ofta på goda ekonomiska villkor.

Under Sven Söderbergs ledning avvecklas stålengagemangen och 1991 lämnar Ratos stålindustrin helt. Än en gång visar Ratos och Söderbergarna prov på sin förmåga att göra rätt affärer vid rätt tidpunkt. Kvar är ett stort fastighetsbestånd. Försäljningen möjliggör också en investering i vad som kommer att bli Scandic Hotels.

Parallellt med detta skapades ”Nya Ratos” med en helt annan företagsstruktur. I ledningen för Ratos under denna tid finns tre bröder. Johan som är något av en forskarnatur, Erik den utåtriktade affärsmannen och Sven som anses mest lik sin far, ”alltid påläst, drivande, orädd och en hedersman”. År 1985 antas en ny strategi där förutom börsportföljen ägandet koncentreras till ett fåtal stora helägda företag, såsom VVS-grossisten Dahl, fastighetsbolaget Stancia, hotellkedjan Scandic Hotels och transportkoncernen Inter Forward. Alla företagen är stora, expansiva och internationellt verksamma.

I början på 1990-talet slår finanskrisen till och drabbar även Ratos vars börsvärde minskar dramatiskt.

Ratos hade sedan 1947 varit ett blandat investmentbolag med både rörelsedrivande dotterbolag och börsaktier. I november 1995 antas en ny strategi där Ratos går från att ha varit ett blandat till ett rent investmentbolag utan helägda dotterbolag. Anledningen är den negativa inställningen till konglomerat bland investerare där synergier mellan dotterbolagen uteblir och blandade investmentbolag anses svårvärderade. Den nya strategin innebär ökad riskspridning och aggressivare utdelningspolitik.

Men med det rena investmentbolaget följer problemen med substansrabatt och inlösenprogram. Det senare riskerar att krympa Ratos successivt vilket gör Sven alltmer skeptisk.

Det blev en dramatisk natt den 27 maj 1998. Sven Söderberg avgick som ordförande men kvarstod som ledamot. Olof Stenhammar, som hade valts in i Ratos styrelse 1994, har berättat om vad som sedan hände: Strax före midnatt ajournerade vi oss. Göran Grosskopf hade då tagit på sig att bli bolagets nye ordförande. Göran var ju även ordförande i Tetra Pak och skulle stämma av med familjen Rausing under natten. Vi skulle mötas igen kl. 07.00 nästa morgon för att fatta det formella beslutet och gå ut med en pressrelease. Den morgonen var det ovanligt lång bilkö till stan och jag kom ca 10 minuter för sent till mötet. När jag ursäktande steg in genom dörren till styrelserummet kände jag en märklig stämning. Det var dödstyst. Alla tittade på mig. Plötsligt harklar sig någon, jag kommer inte ihåg vem, ser på mig och säger mycket lågmält: ’Du får ta det! Du får bli ordförande!’. Det visade sig att Rausing under natten nekat Göran Grosskopf att ta klubban i Ratos. På tio minuter hade man i min frånvaro kommit fram till beslutet, som skulle påverka min framtid mycket! Jag försökte fåfängt att värja mig. Det här var ingenting som jag önskat eller planerat. Jag ville inte men efter en kortare diskussion – vi skulle ju ut med pressreleasen före kl. 08.00 – så accepterade jag. Sitter man i en styrelse har man naturligtvis ett visst ansvar i en besvärlig situation. Alla i styrelsen lovade att hjälpa till och bistå i arbetet. Därmed blev jag den förste ordföranden i Ratos som inte hette Söderberg. Men just då kände jag mig faktiskt som ’Svarte Petter’.

Olof Stenhammar fick nu inleda jakten på en ny vd.

Den viktigaste uppgiften för Olof Stenhammar som ny styrelseordförande i juni 1998 var att inleda rekryteringsprocessen av en ny vd. Utgångspunkten var att Ratos skulle fortsätta enligt samma strategi som tidigare.

Hela rekryteringsprocessen tog dock en vändning efter att Erik Söderberg hade ringt upp Olof Stenhammar. Erik Söderberg tipsade om Arne Karlsson på investmentbolaget Atle, ett namn som inte hade förekommit i de tidigare diskussionerna. Arne kontaktades av rekryteringsfirman men han föreföll måttligt intresserad. Dels trivdes han mycket bra på Atle, dels trodde han knappast att Ratos skulle vara intresserat av honom, eftersom han inte trodde på den typen av investmentbolag.

Arne Karlsson accepterade att komma till Ratos rekryteringskommitté efter semestern för att presentera sig. Olof Stenhammar har beskrivit detta möte så här: En något tveksam Arne dök upp i vår rekryteringskommitté och gjorde en nästan två timmar lång dragning om sin ’svarta låda’-strategi, om varför investmentbolagens aktier är rabatterade och om private equity, PE, som ägarform. Jag erkände det inte då, men själv hade jag ingen aning om vad som menades med PE. Jag kände omedelbart starkt att här hade vi något som kunde bära Ratos till nya höjder.

Arne Karlsson gjorde klart på mötet att han endast var intresserad av att arbeta med den strategi som han nu hade presenterat. Ratos styrelse stod nu inte bara inför ett val av ny vd, utan också inför frågan om att helt byta inriktning för företaget. Efter många diskussioner i styrelsen kunde Ratos den 15 september 1998 offentliggöra att Arne Karlsson skulle tillträda som vd kring årsskiftet.