Ett hållbart företag

Under Susanna Campbells tid som vd har Ratos även utvecklat sitt engagemang i hållbarhetsfrågor. För ett företag som har verkat i 150 år är långsiktigt ansvarstagande naturligt och det är nödvändigt att hela samhället och näringslivet fungerar väl. Därför tar Ratos ett aktivt ansvar för företagets påverkan på omgivning och intressenter. Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av det aktiva ägandet, där utövandet av ägarrollen ska kombinera långsiktigt hållbar utveckling med högsta möjliga avkastning.

I oktober 2013 anslöt sig företaget till FN:s Global Compacts tio principer gällande mänskliga rättigheter, arbets- och anställningsförhållanden, miljö och korruptionsbekämpning. Samtidigt skrev Ratos under FN:s sex principer för ansvarsfulla investeringar, PRI, vilka behandlar hur investerare kan beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsfrågor i stora investeringar.

Ratos samhällsengagemang tar sig också uttryck i långsiktiga samarbeten med ett antal partners. Här bidrar många av Ratos anställda med sina kärnkompetenser inom verksamhetsutveckling och entreprenörskap. Ratos samarbetar till exempel med Mentor Sverige sedan 2006 och med Inkludera Invest sedan 2014.