MENY
Meny
Aktien 2020-06-05 17:29 RATOS B 27,70 SEK

Ratos börsnoteras

20 år efter bildandet kunde Ratos den 1 juli 1954 introduceras på Stockholms fondbörs. Aktiekapitalet var 15 miljoner kronor (150 000 aktier på nominellt 100 kronor). Nu utbjöds 20 procent av aktierna till teckningskursen 200 kronor. Börsnoteringen blev en succé. Emissionen övertecknades omgående och Ratos fick nu cirka 1 000 aktieägare. Till de större ägarna utanför familjen Söderberg hörde Henry och Gerda Dunkers Stiftelse, Nobelstiftelsen samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Ratos hade vid detta tillfälle tre rörelsedrivande dotterbolag: Gryts Bruk, Lasco samt Söderberg & Haak. De hade tillsammans ett bokfört värde på cirka 16 miljoner kronor (i dag cirka 220 miljoner). Dessutom fanns dotterbolaget George Haglund AB som tidigare hade varit Söderberg & Haaks representant i Göteborg. Därtill fanns en börsportfölj, också den med ett bokfört värde på ungefär 16 miljoner. Marknadsvärdet var dock gott och väl dubbelt så stort. Ända in på 1970-talet var det fyra aktier som tillsammans svarade för mer än halva börsportföljen: Asea, Bulten, Gränges och Holmen.

Kort efter börsnoteringen förvärvade Ratos ytterligare ett bolag, Smedjebackens Valsverks AB.

Börsaktierna gav under nästan hela perioden fram till Ragnar Söderbergs död 1974 större inkomster till Ratos än dotterbolagen. Söderberg & Haak svarade för närmare 90 procent av dotterbolagens sammanlagda utdelning till Ratos.

Innan börsnoteringen var Torsten, Ragnar och Johan Söderberg ledamöter av Ratos styrelse. I samband med börsnoteringen togs även externa ledamöter in i styrelsen. De två första var Carl de Geer, direktör i Enskilda Banken, och Lars G. Sundblad, vd för Iggesunds Bruk. de Geer efterträddes 1956 av Walter Wehtje, vd i Atlas Copco och senare i Investor. Marcus Wallenberg jr var ledamot av styrelsen 1958–69. Familjen Söderberg kontrollerade personligen och genom två stiftelser en så stor andel av aktierna att  aktieomsättningen var relativt låg. För att kunna öka mängden aktier, och samtidigt behålla familjens kontroll, infördes 1971 ett system med A- och B-aktier, där de senare aktierna fick en tiondels röst.

Det administrativa arbetet med Ratos var länge mycket begränsat. Ännu i mitten på 1970-talet arbetade endast ett halvdussin personer med detta. Erik Söderberg kunde därför vara kvar som vd i Ratos i ett par år efter att han hade blivit vd på NK. Ratos genererade dock många styrelseuppdrag för Ragnar Söderberg och hans söner, både i dotterbolagen och i de börsbolag där Ratos hade större innehav.