MENY
  • Start
  • Brödraskap, ägarutövande och samhällets stöttepelare
Meny
Aktien 2020-07-03 17:29 RATOS B 25,28 SEK

Brödraskap, ägarutövande och samhällets stöttepelare

Redan under 1890-talet framstod Olof Söderberg som den mest initiativrike och drivande personen inom Söderberg & Haaks ledning. I 35 år fungerade han som företagets verklige ledare. Olof Söderberg var en stor och kraftfull person, inte bara i bildligt avseende. Som ung gick han under smeknamnet ”Olle Baddare”.

Olof var styrelseordförande i Söderberg & Haak 1905–17 och 1923–31. Den äldre brodern Per Johan Söderberg var vd i Söderberg & Haak 1905–20 samt styrelseordförande där 1917–23 och 1931–35. Det finns inget som tyder på att Per Johan ifrågasatte sin yngre broders ledarskap. Tvärtom tog han på sig rollen att biträda brodern som familjens företrädare och efter broderns död att underlätta för Olofs söner Torsten och Ragnar att överta ledningen.

Under de första femton åren efter ombildningen till aktiebolag 1905 växte Söderberg & Haak snabbt, från en omsättning på 4 miljoner kronor 1905 till 45 miljoner kronor 1920. Med hänsyn till inflationen var detta en ökning på drygt 200 procent.

Söderberg & Haaks expansion tog sig uttryck i en geografiskt utbyggd försäljningsorganisation. Företaget fick 1908 en representant i Göteborg. Tre år senare öppnades ett försäljningskontor i Köpenhamn och 1916 startades en avdelning i Malmö.

I likhet med Bergslaget drabbades Söderberg & Haak hårt av den ekonomiska krisen under 1920-talets första år. Söderberg & Haak hade gjort goda vinster fram till och med 1919 men därpå kom ett antal förlustår, de första sedan 1881. Inte minst den fallande prisnivån skapade bekymmer för grosshandeln. Men under decenniets andra halva vände utvecklingen uppåt både för landet och för Söderberg & Haak.

Förutom engagemanget i Söderberg & Haak samt styrelseuppdrag i ett stort antal företag som Olof Söderberg hade ägarintressen i eller affärskontakter med, åtog han sig även en lång rad offentliga uppdrag. Olof Söderberg engagerade sig också starkt för att bygga upp gemensamma institutioner för näringslivet. Tre av dessa blev särskilt viktiga, nämligen Stockholms Handelskammare, Handelshögskolan i Stockholm och Sveriges Privatanställdas Pensionskassa (SPP). Alla tre institutioner var landets första i sitt slag. Söderberg var en av männen bakom tillkomsten av Stockholms Handelskammare 1902. Han satt i styrelsen från starten och blev en av de mest betydelsefulla medlemmarna, under 1914–16 som dess ordförande.

Även Olof Söderbergs son Ragnar kom att inta framträdande roller i Handelskammaren, Handelshögskolan och SPP. Senare generationers Söderbergare har också varit engagerade i dessa tre institutioner och i andra sammanhang där Olof var engagerad.

Den 4 januari 1931 avled Olof Söderberg i hjärtfel, knappt 59 år gammal och det blev Olof Söderbergs två söner, Torsten och Ragnar, som skulle föra familjeföretaget vidare. De var vid faderns död 37 respektive 31 år gamla. Precis som i den föregående generationen var den yngre brodern, alltså Ragnar, mest drivande och den som skulle ta befälet över företaget. I likhet med Per Johan Söderberg tycks inte Torsten Söderberg ha haft någon ambition att konkurrera med sin bror om den mest framträdande rollen. Men givetvis var han som en av huvudägarna delaktig i alla viktiga beslut, såväl i Söderberg & Haak som i Ratos. Torsten och Ragnar Söderberg höll fram till Torstens död 1960 en nära och respektfull kontakt.

I början av 1940-talet var bröderna praktiskt taget ensamma ägare av Söderberg & Haak. De hade lika stora aktieinnehav. Ragnar Söderberg tog genom bildandet av Förvaltnings AB Ratos 1934 ett viktigt initiativ i syfte att organisera familjens ägande, både i Söderberg & Haak och i andra företag.

Ragnar Söderberg (1900–74) uppvisade tidigt köpmannatalanger. Det har berättats om att han som ung pojke råkade slå sönder en av de två värdefulla ostindiska krukor som fanns hos morföräldrarna. Ragnar ville göra rätt för sig och frågade därför morfar Peder Herzog vad han skulle betala. Svaret blev att Ragnar kunde få betala fem kronor, vilket föranledde repliken: ”Här är tio kronor morfar, jag köper den andra också”.

Ragnar Söderberg sa ofta: ”Om folk trivs, så arbetar de bra.” Han var, liksom Torsten, mycket mån om sin personal och han bemödade sig om att minnas namnen på så många som möjligt av de anställda. År 1946 infördes fri tandvård, fri läkarvård och barnbidrag för personalen på Söderberg & Haak. Vissa av förmånerna omfattade även personalens familjemedlemmar och anställda som hade gått i pension. Det fanns också utbildningsstipendier som de anställda kunde söka.

Den 7 februari 1934 bildades Förvaltningsaktiebolaget Ratos. Namnet är en förkortning av Ragnar och Torsten Söderberg och bröderna hade lika stort ägande i företaget. Det var Ragnars idé att bilda ett förvaltningsbolag. Syftet var att skapa en fastare ägarstruktur för de bolag och aktieposter som familjen ägde, inte minst med tanke på kommande arvsskiften. Torsten och Ragnar hade sammanlagt sju barn.

Genom Ratos etablerade Söderbergarna ett vidsträckt kontaktnät i näringslivet och de utvecklade också en förmåga att utöva ägarskap i en rad olika typer av företag, vilket kom att få stor betydelse för framtiden.

Torsten och Ragnar överlåter 1960 en betydande del av sina Ratos-aktier till varsin nybildad stiftelse med ändamål att främja vetenskaplig forskning inom främst medicin, ekonomi och rättsvetenskap. Dessa stiftelser är fortfarande stora ägare i Ratos. De betydande belopp som årligen delas ut baseras i stort på utdelningar från Ratos-aktier.