Vision, affärsidé och finansiella mål

Vision

Ratos skall vara förstahandsvalet som ägare för att utveckla bolag.

Affärsidé

Ratos är ett investeringsbolag vars verksamhet består av förvärv och utveckling av företrädesvis onoterade nordiska bolag. Ratos ska över tid skapa högsta möjliga aktieägarvärde genom att som aktiv ägare förverkliga potentialen i ett antal utvalda bolag.

Finansiella mål

Ratos finansiella mål fokuserar på vinstutvecklingen i bolagsportföljen, Ratos skuldsättningskvot samt aktiens totalavkastning.

  1. Vinsten i bolagsportföljen ska öka varje år
  2. Totalavkastningen för Ratos-aktien ska över tid vara bättre än genomsnittet på Nasdaq Stockholm

Ratos har sedan 2019 beslutat att upphöra med att ange skuldsättningskvot som mål för koncernen eller portföljen. Den främsta anledningen är att Ratos AB inte ger några garantier för dotter- eller intressebolagens skulder, varför denna beräkning blir missvisande. Ratos bolag är aktiva inom vitt skilda sektorer vilket också gör denna beräkning missvisande. Vad som står klart är att Ratos vill operera sina bolag med en välavvägd skuldsättning.