MENY
Meny
Aktien 2020-03-27 17:29 RATOS B 19,30 SEK

Bisnode - driver en digital transformation

Bisnode är idag ett marknadsledande europeiskt data- och analysföretag som hjälper företag att hitta, hantera och utveckla sina kunder genom hela kundlivscykeln. Detta görs genom att erbjuda tjänster och analyser baserade på data för att möjliggöra företag att fatta smartare beslut.

Resan för att bilda dagens Bisnode startade redan 2005 då Ratos fusionerade Infodata med dåvarande Bonnier Affärsinformation och bildade Bisnode. Affärsmodellen under uppbyggnadsfasen av Bisnode möjliggjorde en snabb förvärvsdriven tillväxt. En hög tillväxttakt och en decentraliserad struktur innebar också att det var svårt att få full utväxling på de investeringar som gjordes inom produktutveckling och IT-plattformar samt delvis överlappande säljresurser. 2012 implementerades projektet ”One Bisnode” ett omfattande struktur- och integrationsarbete med syfte att skapa ett mer samordnat och fokuserat Bisnode. Ett stort arbete har genomförts och Bisnode är på rätt väg att bli ett mer integrerat bolag där den fulla potentialen kan realiseras genom att utvinna skalfördelar och synergier.

Den stora ökningen av datamängder samt trender inom digitalisering, globalisering och nya tekniker möjliggör snabbare och mer kostnadseffektiv bearbetning av data vilket skapar nya affärsmöjligheter.

Vi har ägt Bisnode i drygt tio år och har under denna tid tillsammans med ledningen genomfört stora strukturella förändringar. Bland annat har vi haft en intensiv förvärvsagenda och på senare år arbetat med att integrera förvärven och skapa en gemensam struktur som möjliggör gemensamma plattformar. Ratos har under resan stöttat Bisnode med kapital för att möjliggöra den höga förvärvsbaserade tillväxten. Under vd Magnus Silverbergs ledning ser vi stora möjligheter till att kunna realisera den underliggande potentialen i bolaget. Det finns en strategiplan med tydliga initiativ och aktiviteter med en balans mellan tillväxt- och kostnadsinitiativ samt ett lösningsorienterat fokus för att komma till rätta med den historiskt fragmenterade strukturen. Detta göra att det finns goda förutsättningar för Bisnode att bli en ny ledande aktör med en grund för fortsatt organisk tillväxt, i en omvärld som fokuserar på en mer digital process, säger Henrik Lundh, Director på Ratos och bolagsansvarig för Bisnode.

Bisnode har en stor potential att fortsätta utveckla sin affärsmodell utifrån bolagets lokala expertis och globala resurser inom ett växande marknadssegment. Prioritet framöver är att fortsätta den digitala transformationen och realisera de synergier förändringen möjliggör, samt genom ytterligare strategiska initiativ såsom att stärka organisationen och utveckla erbjudandet fortsätta ta marknadsandelar.

Fakta om investeringen

Investeringsår: 2004
Omsättning 2016: 3 458 Mkr
Rörelseresultat 2016: (EBITA) 228 Mkr