Utvecklingsmodell

Genom vårt ägande driver vi de initiativ som vi bedömer kommer att skapa mest värde för varje enskilt bolag. Varje bolag agerar strategiskt, operativt och finansiellt oberoende av varandra, dock finns det gemensamma nämnare för vårt agerande. Vår utvecklingsmodell bygger på tre grundstenar vilka definierar Ratos ägande för att skapa långsiktigt värde i våra bolag.

Utvecklingsmodell

1. Ägande och bolagsstyrning

En av Ratos viktigaste prioriteter som ägare är att tillsätta rätt VD och bolagsledning i respektive portföljbolag. Respektive portföljbolags ledning har ett tydligt och fullständigt operationellt mandat och ansvar. Ett nära samarbete mellan bolagsledningen och ägaransvariga på Ratos etableras med en överenskommen långtidsplan, och definierade värdeskapandeinitiativ följs upp löpande.

VD och bolagsledning i portföljbolagen erbjuds incitament för värdeskapande i bolaget, detta för att skapa ansvarstagande och en situation där respektive bolags VD och ledning kan få ta del av bolagets framgång.

I de bolag vi investerar i, införs en tydlig och transparent struktur för bolagsstyrning. Vad gäller styrelsesammansättning tillämpas det vi anser vara mest värdeskapande för respektive bolag, vilket kan betyda att Ratos själva upptar posten som styrelseordförande eller att denna är externt rekryterad. Även storleken på styrelsen bedöms från bolag till bolag.

Förutom det styrelsearbete som vi bedriver i våra bolag arbetar vi med grupper bestående av VD, styrelseordförande och Ratos ägaransvarig, som på ett effektivt sätt bereder centrala frågor och påskyndar ett snabbt beslutsfattande och agerande i respektive bolag.

2. Basförutsättningar för att skapa långsiktigt värde

Ratos arbetar med ett antal grundkrav mot våra bolag, ”Ratos Basics” och att dessa efterlevs. Dessa bygger på:

En tydlig lönsamhetsstyrning av bolaget och därmed en djup förståelse för bolagets lönsamhetsbaserade nyckeltal.

Konkurrenskraftig benchmarking mot sina konkurrenter för att skapa förståelse för bolagets resultat inom dess sektor och vad som ur resultatsynpunkt kan anses vara ”best in class”.

Kundnöjdhet och förmågan att förstå och driva attraktiviteten med bolagets erbjudande ur ett långsiktigt perspektiv.

Personalutveckling och incitament för att attrahera, behålla och utveckla personal och ledare. Ratos bolag ska premiera talangutveckling och att arbeta med att skapa de bästa förutsättningarna för sina anställda.

3. Verktygslåda

I Ratos organisation finns erfarenhet samlad inom bland annat strategiprocesser, affärsanalys, bolagsförvärv och försäljning, finansiering, redovisning, juridik, kommunikation och inköp, som bidrar till bolagens utveckling. Till Ratos har vi ett antal industriella rådgivare knutna. De bidrar med kunskap för bolagsutveckling och vid transaktioner. Vi bidrar också med funktionella kontakter mellan portföljbolag för att öka nyttan mellan bolagen att ingå i en större koncern.