MENY
Meny
Aktien 2020-06-02 15:43 RATOS B 25,52 SEK

Bokslutskommuniké 2019

2020-02-06

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2020 kl. 08.00 CET.

Förbättrat resultat och fortsatt god tillväxt i fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen för Ratos affärsområden ökade med 15%, varav 16% organiskt, och uppgick till 6 221 MSEK (5 428)
  • EBITA för Ratos affärsområden, exklusive IFRS 16, uppgick till 57 MSEK (-69)
  • Rörelseresultat för koncernen enligt IFRS uppgick till 122 MSEK (-689)
  • Nettokassan i moderbolaget uppgick till 1 607 MSEK
  • Resultat per aktie för helåret 2019 före och efter utspädning 2,11 SEK (-1,40)
  • Förslag till utdelning för helåret 2019 0,65 SEK / aktie (0,50)

All information relaterad till delårsrapporten finns här.

Stockholm den 6 februari 2020
Jonas Wiström
VD

För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD, 08-700 17 00
Peter Wallin, CFO, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98