MENY
Meny
Aktien 2020-05-29 17:29 RATOS B 24,82 SEK

Årsstämman i Ratos AB – Föreslagen utdelning dras tillbaka

2020-03-30

Denna information är sådan information som Ratos AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2020 kl 21.00 CET.

För att bättre kunna överblicka coronapandemins konsekvenser föreslår Ratos styrelse att årsstämman som äger rum den 1 april inte fattar beslut om att lämna någon utdelning. Styrelsens avser istället att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma senare under året för att besluta om utdelning, om marknaden vid denna tidpunkt har stabiliserats och bolagets visibilitet i intjäningen har normaliserats. Styrelsen har även beslutat att justera förslaget till årsstämman om långsiktigt incitamentsprogram 2020/2025 i enlighet med nedan.

Styrelsens tidigare bedömning av den föreslagna nivån på utdelning till aktieägarna kvarstår. Mot bakgrund av den nuvarande instabiliteten på marknaden och osäkerhetsfaktorer om COVID-19:s ekonomiska effekter på medellång sikt, har styrelsen idag av försiktighetsskäl dock beslutat om att dra tillbaka sitt reviderade förslag till utdelning om 0,30 kronor per aktie och istället föreslå att årsstämman fattar beslut om att inte lämna någon utdelning.

Styrelsen avser istället att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma senare under året för att besluta om utdelning, om marknaden vid denna tidpunkt har stabiliserats och att bolagets visibilitet för resultatet har normaliserats.

Styrelsen har även beslutat om att justera förslaget till årsstämman 2020 om långsiktigt incitamentsprogram 2020/2025. Teckningsoptionerna föreslås emitteras mot marknadsmässigt vederlag (och inte vederlagsfritt såsom angavs i styrelsens tidigare förslag). Ändringen medför att emissionen av teckningsoptionerna varken medför kostnader för bolaget i form av förmånsvärdet på teckningsoptionerna vid tilldelning eller i form av sociala avgifter. Det uppdaterade förslaget till årsstämman 2020 om långsiktigt incitamentsprogram 2020/2025, där nämnda ändringar framgår, finns att tillgå på Ratos hemsida, www.ratos.se.

För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD Ratos, tel: 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, tel: 070-868 40 50, email: helene.gustafsson@ratos.se