MENY
Meny
Aktien 2020-07-10 17:29 RATOS B 26,46 SEK

Ratos valberedning och årsstämma 2020

2019-09-30

Ratos årsstämma kommer att avhållas den 1 april 2020 på Skandiascenen, Cirkus, i Stockholm.

I enlighet med beslutad princip för tillsättande av Ratos valberedning meddelas härmed att bolagets större ägare/ägargrupper har utsett en valberedning med styrelsens ordförande Per-Olof Söderberg som sammankallande.

I valberedningen ingår:

 • Jenny Parnesten, utsedd av Ragnar Söderbergs stiftelse, samt eget och närståendes innehav
 • Jan Söderberg, eget innehav
 • Maria Söderberg, utsedd av Torsten Söderbergs Stiftelse, samt eget innehav
 • Erik Brändström, utsedd av Spiltan Fonder AB
 • Håkan Roos, utsedd av Roosgruppen AB, samt eget innehav
 • Per-Olof Söderberg, ordförande i Ratos styrelse

Valberedningen har utsett Jenny Parnesten till sin ordförande.

I enlighet med årsstämmans beslut ska valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2020 års årsstämma avseende:

 • val av styrelse och styrelseordförande
 • val av revisor (i samarbete med revisionsutskottet)
 • arvode till styrelse och revisorer
 • val av ordförande för stämman
 • i förekommande fall ändring av principer för tillsättande av kommande valberedning

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan skicka e-post till helena.jansson@ratos.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller brev till Ratos Valberedning, Helena Jansson, Ratos AB, Box 1661, 111 96 Stockholm, senast den 31 januari 2020.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) senast den 12 februari 2020, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

För ytterligare information:
Jenny Parnesten, valberedningens ordförande, 070-742 51 77
Per-Olof Söderberg, styrelseordförande Ratos, 08-700 17 98