MENY
Meny
Aktien 2020-03-30 17:29 RATOS B 20,20 SEK

Delårsrapport januari-mars 2019

2019-05-08

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 08.00 CET.

Förbättrat resultat och högre tillväxttakt

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 5 207 MSEK (4 530), en ökning med 14% (2) justerat för förvärv och avyttringar
  • Flertalet av Ratos bolag uppvisar både en ökad nettoomsättning och en förbättrad ordersituation
  • EBITA, exklusive IFRS 16, förbättrades till 44 MSEK (-19)
  • För rullande 12 månader uppgick vinsten i bolagsportföljen till 895 MSEK (838)
  • Rörelseresultat enligt IFRS uppgick till 27 MSEK (-39)
  • Styrelsen har beslutat om en ny utdelningspolicy

 

All information relaterad till delårsrapporten finns här.

Stockholm den 8 maj 2019
Jonas Wiström
VD

För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD, 08-700 17 00
Peter Wallin, CFO, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98