Ratos valberedning och årsstämma 2019

2018-09-27

Ratos årsstämma kommer att avhållas den 8 maj 2019 på Skandiascenen, Cirkus, i Stockholm.

I enlighet med beslutad princip för tillsättande av valberedning på Ratos årsstämma 2016 meddelas härmed att bolagets större ägare/ägargrupper har utsett en valberedning med styrelsens ordförande Per-Olof Söderberg som sammankallande.

I valberedningen ingår:

 • Ragnar Söderberg, utsedd av Ragnar Söderbergs stiftelse, samt närståendes innehav
 • Jan Söderberg, eget och närståendes innehav 
 • Maria Söderberg, utsedd av Torsten Söderbergs Stiftelse, samt eget innehav
 • Erik Brändström, utsedd av Spiltan Fonder AB
 • Håkan Roos, utsedd av Roosgruppen AB
 • Per-Olof Söderberg, ordförande i Ratos styrelse

Valberedningen har utsett Ragnar Söderberg till sin ordförande.

I enlighet med årsstämmans beslut ska valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2019 års årsstämma avseende:

 • val av styrelse och styrelseordförande
 • val av revisor (i samarbete med revisionsutskottet)
 • arvode till styrelse och revisorer
 • val av ordförande för stämman
 • i förekommande fall ändring av principer för tillsättande av kommande valberedning

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan skicka e-post till helena.jansson@ratos.se (rubricera "Till Valberedningen") eller brev till Ratos Valberedning, Helena Jansson, Ratos AB, Box 1661, 111 96 Stockholm, senast den 31 januari 2019.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) senast den 20 mars 2019, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

För ytterligare information:
Ragnar Söderberg, valberedningens ordförande, 070-232 91 81
Per-Olof Söderberg, styrelseordförande Ratos, 08-700 17 98