MENY
Meny
Aktien 2020-07-03 17:29 RATOS B 25,28 SEK

Nedskrivningar och lägre resultat i bolagsportföljen påverkar Ratos resultat för fjärde kvartalet 2017 negativt

2018-02-02

Denna information är sådan information som Ratos AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2018 kl. 19.20 CET.

Ratos resultat i fjärde kvartalet 2017 kommer att belastas med nedskrivningar av bokförda värden om totalt cirka 550 miljoner kronor. Utöver detta uppvisar Ratos bolagsportfölj ett betydligt lägre resultat för fjärde kvartalet 2017 jämfört med 2016.

I samband med Ratos årsbokslutsarbete har nedskrivningsbehov identifierats i Diab och HL Display som sammantaget uppgår till totalt cirka 550 Mkr varav cirka 200 Mkr är relaterat till Diab och cirka 350 Mkr till HL Display. Beloppet för nedskrivningen kommer att belasta Ratoskoncernens nettoresultat för det fjärde kvartalet 2017.

Bolagens åtgärder för förbättrad lönsamhet förväntas ta längre tid än tidigare beräknat. Båda bolagen har en svag resultatutveckling i fjärde kvartalet 2017. Ratos har tillfört 130 Mkr till Diab i fjärde kvartalet 2017.

Ratos bolagsportfölj redovisar för det fjärde kvartalet 2017 ett försämrat EBITA-resultat om -40% och en minskad omsättning om -10%, jämfört med det fjärde kvartalet 2016. Diab redovisar ett EBITA-resultat om -33 Mkr (29) i fjärde kvartalet 2017 och HL Display -1 Mkr (10). Bolagsportföljen redovisar ett förbättrat EBITA-resultat om 4% och en minskad omsättning om -2% för helåret 2017.

- Nedskrivningarna och det svaga resultatet i bolagsportföljen understryker vikten av att vårt fokus framöver skall vara att vända den negativa resultattrenden i bolagsportföljen, säger Jonas Wiström, VD Ratos.

Ratoskoncernens resultat före skatt, efter nedskrivningarna, för fjärde kvartalet 2017 uppgår till cirka -597 Mkr (1 330) och för helåret 2017 till cirka 658 Mkr (-890).

Styrelsen föreslår en bibehållen aktieutdelning om 2,00 kr/aktie (2,00). Vinst per aktie beräknas uppgå till 0,72 kr/aktie (-1,79) för helåret 2017.  

All övrig information som är relaterad till det fjärde kvartalet 2017 kommer att presenteras vid Ratos bokslutskommuniké för 2017 den 16 februari 2018.

För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD, Ratos, 08-700 17 98
Per-Olof Söderberg, Styrelseordförande Ratos, 08-700 17 98
Helene Gustafsson, IR- och presschef, Ratos, 08-700 17 98