MENY
Meny
Aktien 2020-07-07 17:29 RATOS B 26,52 SEK

Bokslutskommuniké 2017

2018-02-16

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 08.00 CET.

Utveckling i bolagsportföljen helår 2017

 • Omsättning -2%
 • EBITA uppgick till 1 048 Mkr (1 008), +4%
 • Operativ EBITA uppgick till 1 162 Mkr (1 336), -13%

Förvärv och avyttringar

 • Försäljning av Nebula och Serena Properties slutfördes under tredje kvartalet, total exitvinst 594 Mkr
 • GS-Hydro Holding Oy samt GS-Hydro Oy försattes under tredje kvartalet i konkurs
 • Försäljning av resterande aktieinnehav i Arcus under första kvartalet, exitvinst 33 Mkr
 • Försäljning av AH Industries slutfördes under första kvartalet, exitförlust 32 Mkr

Finansiell information

 • Nedskrivning av bokförda värden i Diab och HL Display uppgår till totalt 550 Mkr (2 504)
 • Koncernens nettoomsättning 23 059 Mkr (25 228)
 • Resultat före skatt 658 Mkr (-890)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning 0,72 kr (-1,79)
 • Förslag till utdelning 2,00 kr/aktie (2,00)
 • Inlösen av samtliga preferensaktier av serie C, sammanlagd inlösenlikvid 1 300 Mkr
 • Likvida medel i moderbolaget 2 226 Mkr (2 677)

All information relaterad till bokslutet finns här.

Stockholm den 16 februari 2018
Jonas Wiström
VD

För ytterligare information:
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98