MENY
Meny
Aktien 2020-05-29 17:29 RATOS B 24,82 SEK

Ratos avyttrar Sophion Bioscience

2017-05-11

Ratos dotterbolag Sophion Holding AB har ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i Sophion Bioscience A/S till Sapphire Bioscience Holding ApS, ett nybildat förvärvsbolag kontrollerat av Thais Johansen, verkställande direktör i Sophion Bioscience A/S. Försäljningen förväntas inte ge någon betydande exitresultateffekt för Ratos.

Sophion Bioscience var tidigare ett av två affärsområden i Ratos dotterbolag Biolin Scientific vars ena affärsområde Analytical Instruments avyttrades i december 2016. I samband med att Analytical Instruments avyttrades har Sophion Bioscience drivits som ett självständigt bolag i Ratos och redovisats som övrig nettotillgång i Ratos-koncernen. Sophion Bioscience är en dansk tillverkare inom Automated Patch Clamping (APC) och säljer instrument, testplattor samt servicetjänster. Bland kunderna finns flertalet större läkemedelsbolag.

Eftersom Thais Johansen är verkställande direktör i Sophion Bioscience omfattas aktieöverlåtelsen av 16 kap aktiebolagslagen (de sk Leo-reglerna) och är således villkorad av att Ratos bolagsstämma godkänner den. Köpeskillingen för samtliga aktier i Sophion Bioscience uppgår till 60 Mkr. Bolaget har idag cirka 50 anställda och en årlig omsättning om cirka 100 Mkr. Bolaget har under de senaste åren haft en vikande resultatutveckling och det operativa EBITA-resultatet uppgick till cirka -0,6 Mkr för 2016.

Avyttringen förväntas inte ge någon betydande exitresultateffekt för Ratos.

Kallelse till extra bolagsstämma, som planeras hållas i juni, kommer att offentliggöras i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser.

För ytterligare information:
Magnus Agervald, vd Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 08-700 17 98