MENY
Meny
Aktien 2020-07-01 17:29 RATOS B 25,10 SEK

Delårsrapport januari-mars 2017

2017-05-08

Pressmeddelande 8 maj 2017

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2017 kl. 08.00 CET.


Utveckling i bolagsportföljen

  • Omsättningstillväxt om 7%
  • Ökning av EBITA från 14 Mkr till 102 Mkr
  • Ökning av operativ EBITA från 95 Mkr till 110 Mkr, +16%

Förvärv och avyttringar

  • Försäljning av resterande aktieinnehav i Arcus, exitvinst 33 Mkr. Total exitvinst uppgick till 1 437 Mkr
  • Försäljning av AH Industries slutfört, exitförlust 32 Mkr

Finansiell information

  • Koncernens nettoomsättning 5 561 Mkr (5 905)
  • Resultat före skatt -32 Mkr (-25)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,38 kr (-0,18)
  • Likvida medel i moderbolaget 3 386 Mkr (4 123)

All information relaterad till delårsrapporten finns här.

Stockholm den 8 maj 2017
Magnus Agervald
VD

För ytterligare information:
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98