MENY
Meny
Aktien 2020-07-08 11:46 RATOS B 26,90 SEK

Delårsrapport januari-juni 2017

2017-08-17

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2017 kl. 08.00 CET.

Utveckling i bolagsportföljen

 • Omsättningsutveckling +2%
 • EBITA uppgick till 757 Mkr (625), +21%
 • Operativ EBITA uppgick till 777 Mkr (806), -4%

Förvärv och avyttringar

 • Avtal om försäljning av Nebula tecknat, exitvinst 515 Mkr. Försäljningen slutfördes efter periodens slut
 • Avtal om försäljning av Serena Properties tecknat, exitvinst cirka 90 Mkr. Försäljningen förväntas slutföras under tredje kvartalet
 • Försäljning av resterande aktieinnehav i Arcus under första kvartalet, exitvinst 33 Mkr
 • Försäljning av AH Industries slutfört under första kvartalet, exitförlust 32 Mkr

Finansiell information

 • Koncernens nettoomsättning 12 303 Mkr (12 274)
 • Resultat före skatt 514 Mkr (7)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning 0,59 kr (-0,40)
 • Inlösen av samtliga preferensaktier av serie C, sammanlagd inlösenlikvid 1 300 Mkr
 • Likvida medel i moderbolaget 1 281 Mkr (2 430)

 

All information relaterad till delårsrapporten finns här.

Stockholm den 17 augusti 2017
Magnus Agervald
VD

För ytterligare information:
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98