MENY
Meny
Aktien 2020-07-14 14:02 RATOS B 26,92 SEK

Delårsrapport januari-september 2016

2016-11-10

10 november 2016

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2016 kl. 08.00 CET.

 
Utveckling i bolagsportföljen

 • Omsättningstillväxt +9%, justerat för Ratos ägarandel, portföljens nettoomsättning uppgick till 17 981 Mkr (16 511)
 • Operativ EBITA-utveckling -4%, justerat för Ratos ägarandel, främst hänförligt till svag utveckling i GS-Hydro. Portföljens operativa EBITA uppgick till 1 100 Mkr (1 145)
 • EBITA-utveckling -15%, justerat för Ratos ägarandel. Portföljens EBITA uppgick till 894 Mkr (1 050)

Förvärv och avyttringar

 •  Förvärven av Serena Properties, airteam, Oase Outdoors samt Gudrun Sjödén Group har slutförts
 •  Avtal om förvärv av Plantagen, Nordens ledande butikskedja inom växter och växttillbehör

Efter periodens slut

 • Försäljning av Euromaint avtalad i oktober - ingen resultateffekt
 • Börsnotering av Arcus förbereds

Finansiell information

 • Nedskrivningar av bokförda värden i Aibel, AH Industries, Biolin Scientific, Euromaint och Jøtul uppgår till 1,7 miljarder kronor, hänförligt till moderbolagets ägare, varav 1,1 miljarder kronor är hänförligt Aibel
 • Resultat/resultatandelar från bolag uppgick till 332 Mkr (611), en minskning till följd av svag resultatutveckling i bolagen samt förändrad bolagsportfölj
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -5,74 kr (3,34)
 • Likvida medel i moderbolaget uppgick till 1 627 Mkr (4 282)

All information relaterad till delårsrapporten finns här.


Stockholm den 10 november 2016
Ratos AB (publ)

För ytterligare information:
Lars Johansson, tf vd, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20
Helene Gustafsson, IR Manager, 08-700 17 98