MENY
Meny
Aktien 2020-07-07 17:29 RATOS B 26,52 SEK

Delårsrapport januari-juni 2016

2016-08-19

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2016 kl. 08.00 CET.

Utveckling i bolagsportföljen

  • Omsättningstillväxt om +8%, där portföljens nettoomsättning justerat för Ratos ägarandel uppgick till 11 623 Mkr (10 736)
  • Resultatutveckling om -9%, främst hänförligt till svag utveckling i GS-Hydro. Portföljens operativa EBITA justerat för Ratos ägarandel uppgick till 624 Mkr (683)

Förvärv och avyttringar

  • Förvärven av Serena Properties samt airteam slutfördes i januari respektive april
  • Avtal om förvärv av camping- och friluftsbolaget Oase Outdoors i juni
  • Avtal om förvärv av designföretaget Gudrun Sjödén Group efter periodens slut

Finansiell information

  • Resultat/resultatandelar från bolag 184 Mkr (401), minskning till följd av lägre resultat i portföljen samt förändrad bolagsportfölj
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,40 kr (0,65)
  • Likvida medel i moderbolaget uppgick till 2 430 Mkr (2 990)

All information relaterad till delårsrapporten finns här.

 

Stockholm den 19 augusti 2016
Ratos AB (publ)

För ytterligare information:
Lars Johansson, vd, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20