MENY
Meny
Aktien 2020-07-10 17:29 RATOS B 26,46 SEK

Börsnotering av Arcus

Viktig information

På grund av regulatoriska krav är åtkomst till informationen och dokumenten på den här delen av webbplatsen begränsad. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar ta del av dessa webbsidor.

MATERIALET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER SOM BEFINNER SIG I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDET ELLER EN FÖRSÄLJNING AV AKTIER I ARCUS ASA INTE ÄR TILLÅTEN. OM DU ÄR EN S.K. U.S. PERSON, BEFINNER DIG I USA ELLER BEFINNER DIG I AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN MÅSTE DU DÄRFÖR LÄMNA DEN HÄR DELEN AV WEBBPLATSEN.

OBS! ELEKTRONISKA VERSIONER AV DET MATERIAL DU ÖNSKAR TA DEL AV TILLHANDAHÅLLS ENDAST I INFORMATIONSSYFTE PÅ DENNA WEBBPLATS.

Materialet utgör inte ett erbjudande avseende värdepapper i USA. Värdepapper får inte säljas i USA i avsaknad av registrering vid amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC) eller ett undantag från registreringskraven i United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”). Inga värdepapper har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt Securities Act och får inte erbjudas eller säljas i USA förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Värdepapperna kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, Australien, Kanada eller Japan. I avsaknad av tillämpligt undantag enligt gällande värdepapperslagstiftning får sådana värdepapper följaktligen inte erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot tillämplig lagstiftning eller kräva registrering. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA. Materialet riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien, (ii) professionella investerare som omfattas av Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (iii) s.k. high net worth entities som omfattas av Artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern (personer enligt (i)-(iii) benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och eventuella investeringsaktiviteter riktar sig enbart till, relevanta personer. Den som inte är en relevant person får inte agera eller förlita sig på materialet eller dess innehåll.

I andra medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) än Norge som har implementerat Prospektdirektivet riktar sig informationen och dokumenten på den här delen av webbplatsen endast till kvalificerade investerare enligt definitionen i Prospektdirektivet. Med ”Prospektdirektivet” avses EU-direktiv 2003/71/EG jämte ändringar (inklusive EU-direktiv 2010/73/EU i den mån det har implementerats i aktuellt medlemsland) samt varje relevant implementeringsåtgärd i aktuellt medlemsland.

Genom att klicka på ”JAG ACCEPTERAR” nedan bekräftar du (i) att du har tagit del av och accepterar ovanstående villkor, (ii) att du inte befinner dig i USA, Australien, Kanada eller Japan, samt (iii) att du inte är en s.k. U.S. Person.