MENY
Meny
Aktien 2020-06-05 17:29 RATOS B 27,70 SEK

Kallelse till årsstämma 27 mars 2014

2014-02-24

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos årsstämma äger rum torsdagen den 27 mars 2014 klockan 16.30 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Kallelsen i sin helhet finns bilagd samt att tillgå på www.ratos.se där även anmälan kan ske. Fullständiga bolagsstämmohandlingar finns fr o m den 3 mars tillgängliga på Ratos huvudkontor samt på www.ratos.se. Anmälan om deltagande på stämman görs till Ratos senast den 21 mars.

Styrelse och revisor

Valberedningen föreslår Charlotte Strömberg till ny styrelseledamot. Margareth Øvrum har avböjt omval. Vidare föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Lars Berg, Staffan Bohman, Arne Karlsson, Annette Sadolin, Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg. Till styrelsens ordförande föreslås Arne Karlsson. För en mer ingående presentation av de föreslagna ledamöterna och valberedningens arbete hänvisas till www.ratos.se.

Valberedningen föreslår vidare omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden t o m nästa årsstämma.

Utdelningsförslag A- och B-aktier

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 3,00 kr per aktie (3,00) av serie A och B. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 1 april och utbetalning beräknas ske den 4 april 2014.

Utdelningsförslag preferensaktier av serie C

Styrelsen föreslår att utdelning på utestående preferensaktier av serie C intill årsstämman 2015 i enlighet med bolagsordningen ska lämnas kvartalsvis med 25 kr per preferensaktie av serie C, dock högst 100 kr. Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna fram till nästa årsstämma föreslås till 15 maj 2014, 15 augusti 2014, 14 november 2014 och den 13 februari 2015.

Återköp

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ge förnyat bemyndigande till styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger fyra procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköpen är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med att skapa värde för bolagets aktieägare.

Incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utställande av högst 800 000 köpoptioner på återköpta Ratos-aktier av serie B att överlåtas till en marknadsmässig premie till nyckelpersoner i Ratos. Optionsköpen avses delvis att subventioneras. Dessutom föreslås stämman fatta beslut om överlåtelse av högst 800 000 aktier i bolaget i samband med att lösen av ovan nämnda optioner påkallas.

Därutöver föreslår styrelsen i likhet med tidigare år att stämman beslutar om ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Ratos investeringar i innehav. Programmet föreslås genomföras genom utställande av syntetiska optioner vilka nyckelpersoner i Ratos ska äga rätt att förvärva till en marknadsmässig premie.

Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar om överlåtelse av totalt högst 16 000 Ratos-aktier av serie B till administrativ personal i Ratos.

Förslag till bemyndigande om emission av B-aktier att användas vid förvärv

Styrelsen föreslår att stämman, i likhet med tidigare år, bemyndigar styrelsen att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av Ratos-aktier. Bemyndigandet ska omfatta högst 35 miljoner aktier av serie B, vilket motsvarar 9,7% av aktierna och 3,1% av rösterna (efter fullt utnyttjande av mandatet) och gäller fram till nästa årsstämma.

Förslag till bemyndigande om emission av preferensaktier att användas vid förvärv

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta besluta om nyemission av preferensaktier av serie C och/eller serie D. Bemyndigandet ska omfatta sammanlagt högst 1 250 000 preferensaktier av serie C och/eller D, vilket motsvarar 0,4% av aktierna och 0,1% av rösterna (efter fullt utnyttjande av mandatet) och gäller fram till nästa årsstämma. Styrelsen har vidare föreslagit att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra nyemission av preferensaktier av serie D.

Styrelsen föreslår att utdelning på preferensaktier av serie C och/eller serie D som kan komma att emitteras före årsstämman 2015 ska lämnas kvartalsvis med 25 kr per preferensaktie av serie C och/eller serie D, dock högst 100 kr.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, styrelseordförande Ratos, 08-700 17 00
Ulrika Danielson, valberedningens ordförande, 031-704 29 29

Bilaga:
Kallelse till årsstämma i Ratos AB (publ) 2014