MENY
Meny
Aktien 2020-07-03 17:29 RATOS B 25,28 SEK

Omfinansiering av HL Display - frigör cirka 345 Mkr till Ratos

2014-03-12

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos dotterbolag HL Display har beslutat att genomföra en omfinansiering och i samband därmed betala ut cirka 350 Mkr till ägarna, varvid Ratos erhåller en kontantutbetalning om cirka 345 Mkr. Omfinansieringen har möjliggjorts av företagets goda utveckling och kassaflöde de senaste åren.

HL Display är en internationell leverantör av produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering med verksamhet i 47 länder. Tillverkning sker i Polen, Sverige, Kina och Storbritannien. HL Display har totalt cirka 1 150 anställda.

- Vi hade som ett tydligt mål vid utköpet från börsen 2010 att öka lönsamheten i HL Display. Tack vare vidtagna åtgärder för att öka effektiviteten i produktionen och ett ökat fokus på kostnadskontroll, har rörelsemarginalen stärkts betydligt det senaste året. Goda kassaflöden, en stark balansräkning och fortsatt goda framtidsutsikter medför att vi nu kan genomföra en omfinansiering av HL Display. Vi kommer fortsätta att fokusera på förbättrad lönsamhet och samtidigt ta tillvara på de tillväxtmöjligheter som finns för bolaget, säger Ratos VD Susanna Campbell.

I samband med omfinansieringen betalar HL Display ut totalt cirka 350 Mkr till ägarna, varvid Ratos erhåller en kontantutbetalning om cirka 345 Mkr. Nettoskulden i HL Display uppgår efter omfinanseringen till cirka 660 Mkr (beräknat på nettoskulden per 31 december 2013). Omfinansieringen påverkar ej Ratoskoncernens resultat.

Ratos blev ägare till 29% i HL Display i samband med förvärvet av Atle 2001. 2010 förvärvade Ratos majoriteten av aktierna och bolaget köptes i samband därmed ut från Nasdaq OMX Stockholm. Ratos ägarandel i HL Display uppgår idag till 99% och koncernmässigt bokfört värde var 1 130 Mkr per den 31 december 2013. En omfinansiering genomfördes även 2010 där Ratos erhöll cirka 400 Mkr. Netto uppgår Ratos investerade kapital i HL Display efter omfinansieringarna till cirka 410 Mkr.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Kommunikationsdirektör, 08-700 17 20