MENY
Meny
Aktien 2020-07-07 17:29 RATOS B 26,52 SEK

Ratos offentliggör nyemission av preferensaktier om högst 1 452,5 Mkr

Viktigt meddelande

Du kommer att visas webbsidor som inte är avsedda att publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där deltagande i Ratos emission av preferensaktier skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Genom att klicka "Jag accepterar" nedan accepterar du följande villkor.

Materialet på denna webbplats tillhandahålls enbart i informationssyfte och utgör inte en inbjudan att teckna eller på annat sätt förvärva värdepapper, i något land där en sådan inbjudan, teckning eller ett sådant förvärv skulle strida mot lagar eller regler. Denna webbplats, informationen och dokumenten på denna webbplats samt det erbjudande till vilket dessa dokument är hänförliga riktas inte till personer vars deltagande i erbjudandet förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver dem som krävs enligt svensk lag. Ratos har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Materialet på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Teckning av preferensaktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig. Personer som mottar material måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Informationen på denna webbplats är i elektronisk form. Handlingar som tillhandahålls genom detta medium kan komma att ändras i samband med elektronisk överföring. Varken Ratos, eller något av dess dotterbolag, närstående bolag, personer i ledande befattning, anställda eller ombud för Ratos eller deras respektive närstående bolag åtar sig något ansvar för eventuella skillnader mellan den information som tillhandahålls på denna webbplats i elektronisk form och motsvarande tryckt information. Tvist som uppstår med anledning av materialet på denna webbplats skall avgöras uteslutande av svenska domstolar med tillämpning av svensk lag och med Stockholms tingsrätt som första instans.

Jag bekräftar att jag har läst informationen, villkoren och anvisningarna på denna webbplats och att jag accepterar dessa. Jag bekräftar att jag inte är bosatt i USA, Kanada, Japan, Australien eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet på denna webbplats eller teckning av preferensaktier inte skulle vara förenlig med lagar eller regler där distributionen eller erbjudandet förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag.

Vänligen klicka ”Jag accepterar” nedan för att bekräfta att du godkänner ovanstående.