Ratos emission av preferensaktier fulltecknad

2013-06-14

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien
eller i någon annan jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet.

Anmälningsperioden för Ratos preferensaktieemission har löpt ut och emissionen om 1 452,5 Mkr är fulltecknad.

- Intresset för preferensaktierna har varit mycket stort både från Ratos befintliga aktieägare, allmänheten i Sverige och från institutionella investerare. Vi ser fortsatt goda investeringsmöjligheter och med det goda mottagande vi fått för preferensaktieemissionen har vi nu ett flexibelt finansieringsalternativ, vilket vi eftersträvat för att kunna göra förvärv när de i värdeskapande hänseende är bäst, säger Ratos VD Susanna Campbell.

Ratos offentliggjorde den 27 maj 2013 att styrelsen för Ratos beslutat, med stöd av årsstämmans bemyndigande, att genomföra en nyemission av preferensaktier riktad till allmänheten i Sverige och institutionella investerare. Erbjudandet omfattade högst 830 000 preferensaktier till en teckningskurs om 1 750 kronor per preferensaktie. Emissionen tillför Ratos totalt 1 452,5 Mkr, före emissionskostnader. Inom ramen för erbjudandet har cirka 6 000 investerare tilldelats preferensaktier.

Likviddag är den 19 juni 2013 och beräknad första dag för handel med Ratos preferensaktier (med kortnamn RATO PREF) på Nasdaq OMX Stockholm är den 28 juni 2013.

Avstämningsdagar för utbetalning av de närmast fyra utdelningarna är 15 augusti 2013, 15 november 2013, 14 februari 2014 och 15 maj 2014 (under förutsättning att bolagsstämman 2014 beslutar om vinstutdelning).

Efter emissionen kommer det totala antalet aktier i Ratos uppgå till 324 970 896, varav 84 637 060 A-aktier, 239 503 836 B-aktier och 830 000 preferensaktier.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD Ratos, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 08-700 17 20

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Ratos. Inbjudan till berörda personer att teckna Preferensaktier i Ratos sker endast genom det prospekt som Ratos offentliggjorde och som godkändes av Finansinspektionen den 28 maj 2013.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller publiceras i eller distribueras till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Erbjudandet lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, aktietecknare (inklusive aktieägare), eller personer på uppdrag av aktietecknare, i dessa länder eller personer i något annat land där anmälning till teckning av Preferensaktier skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade aktier eller preferensaktier av serie C utgivna av Ratos ("Värdepapper") har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i USA eller till U.S. persons enligt definitionen i Regulation S under Securities Act ("Regulation S"). Värdepapperna erbjuds utanför USA med stöd av Regulation S. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av Värdepapper i USA eller till U.S. persons.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss information som återspeglar Ratos aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.