Kommuniké från extra bolagsstämma

2013-04-25

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.


Ratos avhöll en extra bolagsstämma i huvudkontorets lokaler på Drottninggatan 2 den 25 april.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna överlåtelsen av samtliga aktier i dotterbolaget BTJ Group AB till Per Samuelson, styrelseordförande i BTJ Group, eller till ett av Per Samuelson kontrollerat förvärvsbolag. Överlåtelsen kommer att slutföras under andra kvartalet 2013 och ger inte upphov till någon väsentlig reavinst eller reaförlust i Ratos.


För ytterligare information:
Arne Karlsson, Styrelseordförande, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20