Kallelse till Årsstämma 17 april 2013

2013-03-07

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos årsstämma äger rum onsdagen den 17 april 2013 klockan 17.00 på Stockholms Konserthus, Hötorget, Stockholm. Kallelsen i sin helhet finns bilagd samt att tillgå på www.ratos.se där även anmälan kan ske. Fullständiga bolagsstämmohandlingar finns fr o m den 11 mars tillgängliga på Ratos huvudkontor samt på www.ratos.se. Anmälan om deltagande på stämman görs till Ratos senast den 11 april.

Styrelse och revisor
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Berg, Staffan Bohman, Arne Karlsson, Annette Sadolin, Jan Söderberg, Per-Olof Söderberg och Margareth Øvrum. Till styrelsens ordförande föreslås Arne Karlsson. För en mer ingående presentation av de föreslagna ledamöterna och valberedningens arbete hänvisas till www.ratos.se.

Valberedningen föreslår vidare omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden t o m nästa årsstämma.

Utdelningsförslag
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 3,00 kr per aktie (5,50) av serie A och B. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 22 april och utbetalning beräknas ske den 25 april.

Återköp
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ge förnyat bemyndigande till styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger fyra procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköpen är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med att skapa värde för bolagets aktieägare.

Incitamentsprogram
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utställande av högst 800 000 köpoptioner på återköpta Ratos-aktier att överlåtas för en marknadsmässig premie till nyckelpersoner i Ratos. Optionsköpen avses delvis att subventioneras. Dessutom föreslås stämman fatta beslut om överlåtelse av högst 800 000 aktier i bolaget i samband med att lösen av ovan nämnda optioner påkallas.

Därutöver föreslår styrelsen i likhet med föregående år att stämman beslutar om ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Ratos investeringar i innehav. Programmet föreslås genomföras genom utställande av syntetiska optioner vilka nyckelpersoner i Ratos ska äga rätt att förvärva.

Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar om överlåtelse av totalt högst 16 000 Ratos-aktier av serie B till administrativ personal i Ratos.

Förslag till bemyndigande om emission av B-aktier att användas vid förvärv
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, i enlighet med tidigare år, att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av Ratos-aktier. Bemyndigandet ska omfatta totalt högst 35 miljoner aktier av serie B, vilket motsvarar 9,7% av aktierna och 3,1% av rösterna (efter fullt utnyttjande av mandatet) och gäller fram till nästa årsstämma.

Förslag till bemyndigande om emission av preferensaktier att användas vid förvärv
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta besluta om nyemission av preferensaktier av serie C. Bemyndigandet ska omfatta högst 1 250 000 preferensaktier av serie C, vilket motsvarar 0,4% av aktierna och 0,1% av rösterna (efter fullt utnyttjande av mandatet) och gäller fram till nästa årsstämma. Styrelsen har vidare föreslagit att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra nyemission av preferensaktier av serie C.

Styrelsen föreslår att utdelning på preferensaktier av serie C, som kan komma att emitteras före årsstämman 2014, ska lämnas kvartalsvis med 25 kr per preferensaktie av serie C, dock högst 100 kr per preferensaktie av serie C.

Motiv och bakgrund till emissionsbemyndiganden
Ratos har sedan årsstämman 2009 haft ett mandat att utnyttja nyemitterade B-aktier för finansiering av förvärv. För att ge ökad flexibilitet i val av finansieringsform och på så sätt kunna optimera aktieägarnas avkastning, söker styrelsen årsstämmans mandat att även kunna emittera preferensaktier i samband med förvärv. Emissionsmandat är ett nödvändigt instrument för Ratos likviditetsplanering då Ratos affärsmodell innebär stora likviditetsflöden in (försäljningar) och ut (förvärv) vid tidpunkter som är svåra att förutsäga. Genom att emittera B-aktier eller preferensaktier kan Ratos säkerställa att förvärv genomförs när sådana kan göras till rätt villkor snarare än när likviditet finns tillgängligt, vilket skulle ha en negativ påverkan på avkastningen. Därmed är det styrelsens uppfattning att emissionsmandaten är av strategisk vikt för att säkerställa att Ratos kontinuerligt kan utnyttja de förvärvsmöjligheter som uppstår.

Motivet till ett öppet mandat är dels att det inte går att avgöra när och i vilken omfattning det kan bli aktuellt med förvärv med aktier som betalningsmedel, dels att den långa tidsaxeln för att genomföra en emission skulle omöjliggöra användandet av Ratos-aktier med ett ej öppet mandat. Mandatet gäller enbart vid eventuella förvärv och om inga förvärv slutförs där hela eller delar av finansieringen sker i form av aktier kommer ingen emission av B-aktier eller preferensaktier att genomföras och mandatet därmed ej utnyttjas.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, Styrelseordförande, 08-700 17 00
Björn Franzon, Valberedningens ordförande, 0707-99 68 32

Bilaga:
Kallelse till årsstämma i Ratos AB (publ) 2013