Delårsrapport januari-mars 2013

2013-05-08

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

  • Resultat före skatt 799 Mkr (6)
  • Resultat före skatt, justerat för jämförelsestörande poster och exitvinster -83 Mkr (161)
  • Resultat per aktie före utspädning 2,53 kr (0)
  • Blandad utveckling i innehaven
  • Exit av Stofa slutförd - exitvinst 898 Mkr
  • Förvärvet av Aibel slutfördes i april
  • Förvärvet av Nebula slutfördes i april
  • Sammanslagningen av Finnkino och SF Bio slutfördes i maj
  • Ratos-aktiens totalavkastning 10%

All information relaterad till delårsrapporten finns här.


 

Stockholm den 8 maj 2013

Susanna Campbell
VD

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20