Delårsrapport januari-juni 2013

2013-08-15

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

  • Resultat före skatt 820 Mkr (-16)
  • Resultat per aktie före utspädning 2,41 kr (-0,09)
  • Successiv förbättring i innehaven
  • Emission av preferensaktier genomförd
  • Förvärv av HENT
  • Förvärven av Aibel och Nebula samt sammanslagningen av SF Bio och Finnkino slutfördes under andra kvartalet
  • Stofa avyttrat - exitvinst 895 Mkr
  • Ratos-aktiens totalavkastning -13%

All information relaterad till delårsrapporten finns här.

Stockholm den 15 augusti 2013
Ratos AB (publ)

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20