Bokslutskommuniké 2012

2013-02-15

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Bokslutskommuniké 2012

  • Resultat före skatt 767 Mkr (860)
  • Resultat före skatt, justerat för jämförelsestörande poster och exitvinster 930 Mkr (1 148)
  • Resultat per aktie före utspädning 1,90 kr (1,63)
  • Förslag till utdelning 3 kr/aktie (5,50)
  • Blandad utveckling i innehaven - stabilisering under fjärde kvartalet
  • Anticimex och Lindab avyttrade - exitvinst 978 Mkr
  • Avtal om försäljning av Stofa - exitvinst cirka 850 Mkr
  • Contex avyttrat efter periodens slut - resultateffekt cirka -140 Mkr
  • Avtal om förvärv av Aibel
  • Ratos-aktiens totalavkastning -17%

All information relaterad till kommunikén finns här

Stockholm den 15 februari 2013

Susanna Campbell
VD

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20