Ändring av antal aktier och röster

2013-06-28

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.


Ratos har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en nyemission av totalt 830 000 preferensaktier. Emissionen av preferensaktier har resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster i Ratos har förändrats.

­­­Genom emissionen av preferensaktier ökar Ratos aktiekapital med 2 614 500 kronor och uppgår därefter till 1 023 658 322,40 kronor.

Efter emissionen uppgår det totala antalet aktier i Ratos till 324 970 896, varav 84 637 060 A-aktier, 239 503 836 B-aktier och 830 000 preferensaktier. Varje aktie av serie A berättigar till en röst och varje aktie av serie B respektive preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Det totala antalet röster uppgår till 108 670 443,6. Antalet utestående stamaktier uppgår till 319 006 019 och antalet utestående preferensaktier till 830 000.


För ytterligare information:
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 08-700 17 20