Kommuniké från Ratos årsstämma den 17 april 2013

2013-04-18

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos årsstämma avhölls den 17 april 2013 på Stockholms Konserthus, Hötorget, Stockholm.

Val av styrelse och revisor
Stämman följde valberedningens förslag och beslutade att omvälja ledamöterna Lars Berg, Staffan Bohman, Arne Karlsson, Annette Sadolin, Jan Söderberg, Per-Olof Söderberg och Margareth Øvrum. Arne Karlsson valdes till styrelsens ordförande. För en mer ingående presentation av ledamöterna hänvisas till www.ratos.se.

Stämman valde vidare PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden t o m nästa årsstämma.

Utdelning
Stämman beslutade om en ordinarie utdelning om 3,00 kr per aktie (5,50) av serie A och B. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 22 april och utbetalning beräknas ske den 25 april 2013.

Återköp
Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att, under tiden intill nästa årsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 4% av samtliga aktier i bolaget. Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att ge VD, i samråd med ordföranden, ett mandat att genomföra återköp som överensstämmer med det mandat som styrelsen fått från stämman.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade att ställa ut högst 800 000 köpoptioner på återköpta Ratos-aktier att överlåtas för en marknadsmässig premie till nyckelpersoner inom Ratos. Dessutom fattade stämman beslut om överlåtelse av högst 800 000 aktier i bolaget i samband med att lösen av ovan nämnda optioner påkallas.

Därutöver beslutade stämman i likhet med föregående år om ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Ratos investeringar i innehav. Programmet kommer att genomföras genom utställande av syntetiska optioner vilka nyckelpersoner inom Ratos ska äga rätt att förvärva.

Stämman beslutade även om överlåtelse av totalt högst 16 000 Ratos-aktier av serie B till administrativ personal inom Ratos.

Bemyndigande om emission av B-aktier att användas vid förvärv
Stämman beslutade i likhet med tidigare år om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av Ratos-aktier. Bemyndigandet omfattar totalt högst 35 miljoner aktier av serie B.

Bemyndigande om emission av preferensaktier att användas vid förvärv
Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta besluta om nyemission av preferensaktier av serie C. Bemyndigandet omfattar högst 1 250 000 preferensaktier av serie C.

Vidare beslutade stämman om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra nyemission av preferensaktier av serie C, med kvartalsvis utdelning om 25 kr per preferensaktie, dock högst 100 kr per år.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, Styrelseordförande, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20