Kallelse till extra bolagsstämma i Ratos 25 april 2013

2013-04-03

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos håller extra bolagsstämma den 25 april 2013 klockan 09.30 på Ratos huvudkontor, Drottninggatan 2, Stockholm, gällande beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget BTJ Group AB. Kallelsen till extrastämman finns i sin helhet bilagd samt att tillgå på www.ratos.se.

Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget BTJ Group AB. Ratos och Litorina, som tillsammans innehar samtliga aktier i BTJ Group, har ingått avtal om överlåtelse av samtliga aktier i bolaget till Per Samuelson, styrelse­ordförande i BTJ Group, eller till ett av Per Samuelson kontrollerat förvärvsbolag. Överlåtelsen omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (de s.k. Leo-bestämmelserna) och är således villkorad av att Ratos bolagsstämma godkänner den.

BTJ Group är en leverantör av medieprodukter och informationstjänster till primärt bibliotek i Sverige och Finland. Ratos blev ägare i BTJ Group i samband med bildandet av BTJ Infodata i mars 2004. Vid bildandet av Bisnode 2005 delades BTJ Infodata-gruppen varvid BTJ Group blev ett eget innehav. Ratos ägarandel i BTJ Group uppgår till 66 %. På grund av bolagets ringa värde har Ratos inte särredovisat BTJ Group som innehav sedan 2011. Innehavet ingår i det som Ratos redovisar som centralt netto och bokfört värde per 31 december 2012 var 0 kr.

Köpeskillingen för samtliga aktier uppgår till 1 krona. Med hänsyn tagen till bolagets nettoskuld motsvarar köpeskillingen ett enterprise value på 43 Mkr. Bolagets operativa resultat före skatt (EBT) uppgick 2012 till -1 Mkr. Budgeterad operativ EBT för 2013 uppgår till -3 Mkr. Försäljningen ger inte upphov till någon väsentlig reavinst eller reaförlust i Ratos.

Ratos ordinarie årsstämma äger rum onsdagen den 17 april 2013 klockan 17.00 på Stockholms Konserthus, Hötorget, Stockholm.


För ytterligare information:
Arne Karlsson, Styrelseordförande, 08-700 17 00
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20

Bilaga:

Kallelse till extra bolagsstämma i Ratos AB (publ) 2013