Ratos valberedning och årsstämma 2013

2012-10-10

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos årsstämma kommer att avhållas den 17 april 2013 på Stockholms Konserthus, Hötorget, Stockholm.

I enlighet med beslut på Ratos årsstämma den 18 april 2012 meddelas härmed att bolagets större ägare mellan sig har utsett en valberedning med styrelsens ordförande Arne Karlsson som sammankallande.

I valberedningen ingår:

 • Björn Franzon som företrädare för Swedbank Robur fonder, ordförande i valberedningen
 • Ulf Fahlgren som företrädare för Akademiinvest
 • Arne Karlsson som ordförande i Ratos styrelse
 • Jan Söderberg som företrädare för Ragnar Söderbergs stiftelse samt för eget och närståendes innehav
 • Maria Söderberg som företrädare för Torsten Söderbergs stiftelse
 • Per-Olof Söderberg som företrädare för eget och närståendes innehav

I enlighet med årsstämmans beslut ska valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2013 års årsstämma avseende:

 • val av styrelse och styrelseordförande
 • val av revisor (i samarbete med revisionsutskottet)
 • arvode till styrelse och revisorer
 • val av ordförande för stämman
 • principer för tillsättande av kommande valberedning

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan skicka e-post till nina.aggeback@ratos.se (rubricera "Till Valberedningen") eller brev till Ratos Valberedning, Nina Aggebäck, Ratos AB, Box 1661, 111 96 Stockholm.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) i god tid före offentliggörandet av kallelsen till stämman, vilken beräknas publiceras under första halvan av mars 2013.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Björn Franzon, valberedningens ordförande, 0707-99 68 32
Arne Karlsson, styrelseordförande Ratos, 08-700 17 00