Ratos säljer Stofa till SE

2012-10-25

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos har ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i dotterföretaget Stofa till danska energi- och telekoncernen SE (Syd Energi) för 1 900 MDKK (ca 2 200 Mkr) (enterprise value). Försäljningen innebär en exitvinst för Ratos om netto ca 850 Mkr och en årlig genomsnittlig avkastning (IRR) om ca 55%. Försäljningen är villkorad av godkännande från berörda myndigheter och SEs representantskap.

Stofa är en dansk operatör inom bredband, kabel-TV och telefoni som förser ca 375 000 danska hushåll med kabel-TV och knappt 200 000 med bredband. Tjänsterna levereras i nära samarbete med 300 antennföreningar runt om i Danmark. Härutöver säljer Stofa även till slutabonnenter som erbjuds interaktiva TV-tjänster (betal-TV), bredband och IP-telefoni.

Ratos förvärvade Stofa sommaren 2010 och bolaget har sedan dess fokuserat strategin och genomfört stora förändringar för att skärpa effektivitet, kunderbjudande och konkurrenskraft. Stofa ökar nu antalet bredbandskunder och säljer fler produkter till befintliga kunder vilket kommer att stärka lönsamhet och tillväxt ytterligare. Stora investeringar har också gjorts i både infrastruktur och marknadssatsningar. Därutöver har en del av Canal Digitals danska kabel-TV-verksamhet förvärvats. Idag är Stofa marknadsorienterat, effektivt och en tydlig utmanare till TDC/YouSee. Omsättningen har ökat från 1 024 MDKK 2009 till 1 146 MDKK 2011 och rörelseresultatet har under samma period ökat från 92 MDKK till 146 MDKK. Antalet bredbandskunder har ökat med mer än 10% under 2012.

- Stofa är ett fint och välinvesterat bolag som vi gärna hade ägt i några år till då vi inte visat den fulla potentialen än. De många åtgärder och satsningar som genomförts väntas ge god resultatutveckling åren som kommer. Men då vår diskussion med SE, som är en mycket logisk köpare, har mynnat ut i att de vill köpa och priset tar hänsyn till bolagets position och utsikter så väljer vi att sälja, säger Ratos VD Susanna Campbell.

Försäljningspriset för 100% av aktierna (equity value) uppgår till ca 1 002 MDKK (ca 1 152 Mkr) och företagsvärdet (enterprise value) till 1 900 MDKK. Ratos andel av equity value uppgår till ca 991 MDKK (ca 1 139 Mkr) och exitvinsten uppgår till netto ca 850 Mkr, beräknat på det bokförda värdet i Stofa per den 30 juni 2012. Den slutgiltiga exitvinsten kommer bland annat påverkas av Ratos resultatandel från Stofa under tiden fram till affärens slutgiltiga genomförande. Genomsnittlig årlig avkastning (IRR) uppgår till ca 55% (61% i DKK). Ratos ägarandel i Stofa är 99%.

SE är en dansk energi- och telekoncern som erbjuder tjänster inom energi, internet, tv och telefoni. Bolaget har cirka 700 anställda och omsatte 2,9 miljarder DKK under 2011.

Försäljningen är villkorad av godkännande från berörda myndigheter och SEs representantskap. Representantskapet kommer att kallas till möte den 13 november. Affären väntas slutföras tidigast vid årsskiftet 2012/2013.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD Ratos, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 08-700 17 20