Ratos erhåller ca 150 Mkr i utdelning från KVD Kvarndammen

2012-12-19

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos har beslutat att genomföra en omfinansiering av dotterföretaget
KVD Kvarndammen, varvid Ratos erhåller en utdelning om cirka 150 Mkr. Omfinansieringen har möjliggjorts av en stark utveckling i företagets verksamhet och kassaflöde sedan förvärvet, samt avyttring av fastigheter.

KVD Kvarndammen är Sveriges största oberoende nätbaserade marknadsplats för förmedling av kapitalvaror. Företaget, som grundades 1991, driver auktionssajten kvd.se där förmedling av personbilar, tunga fordon och maskiner sker vid veckovisa nätauktioner. Antalet unika besökare uppgår till cirka 200 000 per vecka. I bolaget ingår Sveriges största värderingsportal för personbilar, bilpriser.se. Under 2011 omsatte KVD Kvarndammen 276 Mkr och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 52 Mkr. Antalet anställda är cirka 170.

- KVD Kvarndammen har utvecklats mycket väl sedan vi förvärvade bolaget hösten 2010. Under 2012 har företaget avyttrat två fastigheter, vilket har möjliggjort en kraftig minskning av företagets nettoskuld. Fortsatt goda framtidsutsikter och stabila kassaflöden gör att vi kan genomföra denna omfinansiering och utdelning, samtidigt som vi behåller en optimal kapitalstruktur i bolaget, säger Ratos VD Susanna Campbell.

Ratos erhåller cirka 150 Mkr i utdelning som betalas ut i december. Ratos koncernmässigt bokförda värde på KVD Kvarndammen kommer att justeras ned med motsvarande belopp. Omfinansieringen påverkar inte Ratoskoncernens resultat. Ratos ägarandel i KVD Kvarndammen är 100 procent och Ratos investerade ursprungligen 363 Mkr i bolaget 2010.


För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD Ratos, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 00