Utdelning om 3 kr per aktie föreslås

2012-12-18

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Som en följd av dagens annonserade förvärv av Aibel har styrelsen beslutat föreslå årsstämman att ordinarie utdelning för räkenskapsåret 2012 sänks till 3 kr per aktie (5,50).

- Styrelsen överväger inför varje utdelningsbeslut hur vi skapar mest värde för våra aktieägare på lång sikt - dela ut eller återinvestera i verksamheten. Vi har under hösten sett allt fler intressanta möjligheter att investera mer och förvärvet av Aibel är ett tydligt exempel på det. Det är värdeskapande investeringar såsom Aibel som ytterligare ska förbättra våra möjligheter att fortsätta att långsiktigt skapa hög avkastning för aktieägarna, säger Ratos VD Susanna Campbell.

- Vi avser fortsatt ha en god utdelningsnivå då utdelningen är viktig för många av våra aktieägare och en central del av avkastningen. 3 kronor per aktie är en nivå som både ger utrymme för förvärv och för att skapa långsiktig tillväxt i både Ratos och i utdelningen, fortsätter Susanna Campbell.

Styrelsen har även fastslagit en uppdaterad utdelningspolicy som avser att skapa ökad förutsägbarhet. Ratos utdelningspolicy lyder nu:

  • Utdelningen ska över tiden spegla den faktiska resultatutvecklingen i Ratos.
  • Historiskt har i genomsnitt drygt 50% av resultatet efter skatt delats ut.
  • En jämn utveckling av utdelningen eftersträvas.

Resultatutvecklingen i Ratos innehav har varit blandad under 2012 där ungefär hälften av innehaven efter årets första nio månader redovisade ett högre resultat jämfört med föregående år. Innehavens resultatutveckling under det fjärde kvartalet har inletts i nivå med samma period föregående år, men väntas för fjärde kvartalet sammantaget bli något lägre än föregående år, vilket är i linje med bedömningen som gjordes i samband med senaste delårsrapporten.

Ratos har idag ca 1,7 miljarder kronor i kassan och med hänsyn tagen till annonserade men ej slutförda transaktioner (försäljningarna av Stofa respektive Contex) uppgår Ratos kassa till ca 3 miljarder kronor före förvärvet av Aibel (Ratos investering i Aibel uppgår till cirka 1 650 Mkr).

Årsstämman äger rum den 17 april 2013. Avstämningsdag och datum för utbetalning av utdelningen offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information:

Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00

Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20