Kallelse till Årsstämma 18 april 2012

2012-03-08

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos årsstämma äger rum onsdagen den 18 april 2012 klockan 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre i Stockholm. Kallelsen i sin helhet finns att tillgå på www.ratos.se där även anmälan kan ske. Fullständiga bolags­stämmohandlingar finns fr o m den 9 mars tillgängliga på Ratos huvudkontor samt på www.ratos.se. Anmälan om deltagande på stämman görs till Ratos senast den 12 april.

Styrelse och revisor
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Berg, Staffan Bohman, Arne Karlsson, Annette Sadolin, Jan Söderberg, Per-Olof Söderberg och Margareth Øvrum. Till styrelsens ordförande föreslås Arne Karlsson. Olof Stenhammar har avböjt omval. För en mer ingående presentation av de föreslagna ledamöterna och valberedningens arbete hänvisas till www.ratos.se.

Valberedningen föreslår vidare att PricewaterhouseCoopers AB väljs som revisor för tiden t o m nästa årsstämma.

Utdelningsförslag
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 5,50 kr per aktie (5,25) av serie A och B. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 23 april och utbetalning beräknas ske den 26 april.

Återköp
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ge förnyat bemyndigande till styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger fyra procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköpen är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med att skapa värde för bolagets aktieägare.

Incitamentsprogram
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utställande av högst 1 150 000 köpoptioner på återköpta Ratos-aktier att överlåtas för en marknadsmässig premie till nyckelpersoner i Ratos. Optionsköpen avses delvis att subventioneras. Dessutom föreslås stämman fatta beslut om överlåtelse av högst 1 150 000 aktier i bolaget i samband med att lösen av ovan nämnda optioner påkallas.

Därutöver föreslår styrelsen i likhet med föregående år att stämman beslutar om ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Ratos investeringar i innehav. Programmet föreslås genomföras genom utställande av syntetiska optioner vilka nyckelpersoner inom Ratos skall äga rätt att förvärva.

Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar om överlåtelse av totalt högst 16 000 Ratos-aktier av serie B till administrativ personal.

Förslag till bemyndigande om nyemission att användas vid förvärv
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, i enlighet med tidigare år, att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av Ratos-aktier. Bemyndigandet ska omfatta totalt högst 35 miljoner aktier av serie B, vilket motsvarar 9,7% av aktierna och 3,1% av rösterna (efter fullt utnyttjande av mandatet) och gäller fram till nästa årsstämma.


För ytterligare information:
Olof Stenhammar, Styrelseordförande, 08-700 17 45
Anders Oscarsson, Valberedningens ordförande, 0734-22 16 15