Delårsrapport januari-september 2012

2012-11-09

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

  • Resultat före skatt 1 056 Mkr (935)
  • Resultat före skatt, justerat för jämförelsestörande poster och exitvinster 612 Mkr (680)
  • Resultat per aktie före utspädning 3,04 kr (2,21)
  • Blandad utveckling i innehaven
  • Anticimex och Lindab avyttrade - exitvinst 979 Mkr
  • Avtal om försäljning av Stofa - exitvinst cirka 850 Mkr
  • Ratos-aktiens totalavkastning -23%

 

All information relaterad till delårsrapporten finns här.


Stockholm den 9 november 2012
Ratos AB (publ)


För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20