Delårsrapport januari-mars 2012

2012-05-08

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

  • Resultat före skatt 6 Mkr (699)
  • Resultat före skatt, justerat för jämförelsestörande poster och exitvinster 161 Mkr (198)
  • Resultat per aktie före utspädning 0 kr (1,92)
  • Stabil utveckling i innehaven under första kvartalet
  • Avtal om försäljning av Anticimex - exitvinst cirka 940 Mkr
  • Totalt erhölls 990 Mkr i utdelningar och omfinansieringar från innehaven under kvartalet
  • Susanna Campbell ny VD från 18 april
  • Ratos-aktiens totalavkastning 14%

All information relaterad till delårsrapporten finns här.

Stockholm den 8 maj 2012
Susanna Campbell
VD

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20