Delårsrapport januari-juni 2012

2012-08-17

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

  • Resultat före skatt -16 Mkr (889)
  • Resultat före skatt, justerat för jämförelsestörande poster och exitvinster 352 Mkr (444)
  • Resultat per aktie före utspädning -0,09 kr (2,18)
  • Sammantaget en svag utveckling i innehaven under andra kvartalet
  • Anticimex avyttrat efter periodens slut - exitvinst cirka 900 Mkr
  • Totalt erhölls 1 065 Mkr i utdelningar och omfinansiering från innehaven under första halvåret
  • Ratos-aktiens totalavkastning -13%

All information relaterad till delårsrapporten finns här.

Stockholm den 17 augusti 2012
Ratos AB (publ)

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20