Ratos valberedning och årsstämma 2012

2011-10-13

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos årsstämma kommer att avhållas den 18 april 2012 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

I enlighet med beslut på Ratos årsstämma den 5 april 2011 meddelas härmed att bolagets större ägare mellan sig har utsett en valberedning med styrelsens ordförande Olof Stenhammar som sammankallande.

I valberedningen ingår:

 • Anders Oscarsson som företrädare för AMF och AMF Fonder, ordförande i valberedningen
 • Björn Franzon som företrädare för Swedbank Robur
 • Olof Stenhammar som ordförande i Ratos styrelse
 • Jan Söderberg som företrädare för eget och närståendes innehav
 • Maria Söderberg som företrädare för Torsten Söderbergs stiftelse
 • Per-Olof Söderberg som företrädare för Ragnar Söderbergs stiftelse samt för eget och närståendes innehav

I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2012 års årsstämma avseende:

 • val av styrelse och styrelseordförande
 • val av revisor (i samarbete med revisionsutskottet)
 • arvode till styrelse och revisorer
 • val av ordförande för stämman
 • principer för tillsättande av kommande valberedning

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan skicka e-post till nina.aggeback@ratos.se (rubricera "Till Valberedningen") eller brev till Ratos Valberedning, Nina Aggebäck, Ratos AB, Box 1661, 111 96 Stockholm.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) i god tid före offentliggörandet av kallelsen till stämman, vilken beräknas publiceras under första halvan av mars 2012.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Oscarsson, valberedningens ordförande, 0734-22 16 15
Olof Stenhammar, styrelseordförande Ratos, 08-700 17 45