Ratos förvärvar Finnkino

2011-03-21

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos har tecknat avtal om förvärv av 100% av aktierna i den finländska biografkoncernen Finnkino Oy från mediekoncernen Sanoma. Köpeskillingen (Enterprise Value) uppgår till cirka 94,3 MEUR1) (cirka 839 Mkr), varav Ratos tillför cirka 50 MEUR (cirka 445Mkr) i eget kapital.

Finnkino Oy är den största biografoperatören i Finland och Baltikum med 25 biografer och 161 biosalonger med sammanlagt cirka 30 000 platser. Därutöver bedrivs filmdistribution samt viss distribution av DVD- och videofilmer. Biografverksamheten bedrivs under namnet Finnkino i Finland och Forum Cinemas i Baltikum.

Biobesökandet i Finland och Baltikum har haft en tillväxt de senaste åren, främst genom utbyggnad av biografer med många salonger,sk multiplexkoncept, samt digital- och 3D-teknik som bidragit till att förhöja upplevelsen. Förutom biljettintäkter är försäljning av snacks, godis och läsk samt annonser betydande intäktskällor. Finnkino har 620 anställda och omsatte 2010 88,6 MEUR med ett rörelse­resultat (EBITA) om 8,5 MEUR. Antalet biobesök i Finnkinos salonger uppgick till 9,9 miljoner 2010. Huvudkontoret ligger i Vanda i Finland.

-    Biografmarknaden utvecklas positivt i Norden. Finnkino har genom utbyggnad av moderna och attraktiva biografer sedan slutet av 90-talet vidareutvecklat den finländska och baltiska biograf­marknaden. Besökssiffrorna per capita är fortfarande lägre jämfört med övriga nordiska länder, men med fortsatta investeringar i nya biografer och ny teknik förväntas både antalet besökare och intäkten per besökare öka, säger Ratos VD Arne Karlsson.

Ratos ägarandel uppgår till 100%. Köpeskillingen för förvärvet (Enterprise Value)uppgår till 94,3 MEUR 1)(cirka 839 Mkr), varav Ratos tillför cirka 50 MEUR (cirka 445 Mkr) i eget kapital. Förvärvet är villkorat av berörda konkurrensmyndigheters godkännande och beräknasslutföras under det andra kvartalet 2011.

 

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20

 

1) Därutöver ingår kapitaliserade hyresskulder om 21,6 MEUR.