Ratos äger 97,57% av kapital och röster i Biolin Scientific efter den förlängda acceptperioden

2011-02-28

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden och NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och inte heller godkänns accepter av) personer i dessa länder eller personer i något annat land, där lämnande av erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av erbjudandet skulle kräva ytterligare erbjudandehandling, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Ratos äger totalt 25 936 144 aktier och konvertibler, motsvarande 97,57% av kapital och röster i Biolin Scientific efter utgången av den förlängda acceptperioden. Redovisning av likvid till de som accepterat erbjudandet under den förlängda acceptperioden förväntas påbörjas den 3 mars 2011.

Baserat på slutlig sammanräkning av accepter inkomna under den förlängda acceptperioden, som avslutades den 24 februari 2011, har ytterligare 555 623 aktier och konvertibler, motsvarande 2,09% av kapital och röster i Biolin Scientific lämnats in i erbjudandet. Detta innebär att erbjudandet accepterats av innehavare till sammanlagt 25 198 458 aktier och konvertibler, motsvarande 94,80% av kapital och röster i Biolin Scientific. Tillsammans med aktier förvärvade utanför erbjudandet på NASDAQ OMX till ett pris om 11,50 kronor per aktie, äger Ratos nu 97,57% av samtliga aktier och röster (efter full utspädning).

För de som accepterat erbjudandet under den förlängda acceptperioden förväntas redovisning av likvid att påbörjas den 3 mars 2011.

Ytterligare förlängning av acceptperioden kommer inte att ske. Tvångsinlösen av resterande aktier har påkallats.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20