Ratos äger 95% av kapital och röster i Biolin Scientific efter den förlängda acceptperioden

2011-01-14

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden och NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och inte heller godkänns accepter av) personer i dessa länder eller personer i något annat land, där lämnande av erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av erbjudandet skulle kräva ytterligare erbjudandehandling, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Ratos äger totalt 25 264 243 aktier och konvertibler, motsvarande 95,05% av samtliga aktier och röster i Biolin Scientific efter utgången av den förlängda acceptperioden. Redovisning av likvid till dem som accepterat erbjudandet under den förlängda acceptperioden förväntas påbörjas den 19 januari 2011. Acceptperioden förlängs ytterligare till och med den 24 februari 2011.

Baserat på slutlig sammanräkning av anmälningssedlar inkomna under den förlängda acceptperioden, som avslutades den 12 januari 2011, har ytterligare 1 218 761 aktier och konvertibler, motsvarande 4,59% av kapital och röster i Biolin Scientific, lämnats in i erbjudandet. Detta innebär att erbjudandet accepterats av innehavare till sammanlagt 24 642 835 aktier och konvertibler, motsvarande 92,71% av kapital och röster i Biolin Scientific. Tillsammans med 621 408 aktier, motsvarande 2,34% av kapital och röster, förvärvade utanför erbjudandet på NASDAQ OMX till ett pris om 11,50 kronor per aktie sedan den 30 december 2010, äger Ratos nu 25 264 243 aktier och konvertibler i Biolin Scientific, motsvarande 95,05% av samtliga aktier och röster (efter full utspädning). Ratos har således genom förvärv av aktier på NASDAQ OMX nått över 90% i ägande (efter full utspädning) även exklusive de aktier som lämnats in under den förlängda acceptperioden.

För att möjliggöra deltagande i erbjudandet för de aktieägare som ännu inte accepterat erbjudandet förlängs acceptperioden ytterligare en gång fram till och med den 24 februari 2011 klockan 17:00. För dem som accepterar erbjudandet under denna extra förlängning av acceptperioden beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas den 3 mars 2011.

Då Ratos innehar över 90% av kapitalet och rösterna i Biolin Scientific avser Ratos att inom kort påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Biolin Scientific samt verka för en avnotering av Biolin Scientifics aktie från NASDAQ OMX Stockholm.

För ytterligare information:

Arne Karlsson, VD, 070-379 79 79
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20